• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Tapu Kaydının Düzeltilmesi – Tapuda İsim Tashihi

Tapu kaydının düzeltilmesi diğer adıyla tapuda isim tashihi davasıyla ilgili olarak bazı terimlerden bahsetmek gerekirse;

Tapu belgesi veya diğer adıyla tapu senedi, taşınmazın ve varsa üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kime ait olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Tapu belgesi, resmi bir kurum olan Tapu sicil müdürlükleri tarafından verilmektedir. Kadastro ise, taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi ve bu bilgiler ışığında tapu sicil kayıtlarının tutulması sürecini ifade eder. Tüm bu tapu belgesi düzenleme ve kadastro süreçlerinde kayıtların tutulması sırasında, gerek kadastro ekibi gerekse tapu memurlarının yaptığı hatalar nedeniyle uygulamada karışıklıklar ortaya çıkabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi tapu sicilinde bulunmasının zorunlu olduğu kimlik bilgilerinin eksik veya hatalı olarak yazılması hallerinin, tapu kayıtlılarının düzeltilmesi taleplerinin kaynağını oluşturduğunu ifade etmektedir. Lakin tapu sicil kayıtları tutulması sırasında meydana gelen hataların veya eksikliklerinin düzeltilmesi işleminin, taşınmazın malikinin değişmesine sebebiyet vermemesi gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle bu düzeltme işlemleri, mülkiyetin devri sonucunu doğurmamalıdır.  

1- DAVA AÇMADAN ÖNCE İDAREYE BAŞVURU ŞARTI VAR MIDIR?

Tapu kaydının düzeltilmesi davasını açmadan önce, 17/08/2013 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü’nün 75.maddesine göre, kayıt düzeltmeleri için dava açılmadan önce müdürlüklere başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Davacının, mahkemeye müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne prosedüre uygun şekilde başvurması, şayet bu talebinde istediği sonucu alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekmektedir. Nitekim bu konuda verilen mahkeme kararları incelendiğinde, idareye başvurma zorunluluğunun bir ön koşul olarak değerlendirildiği ve bu ön koşulun sağlanmadığı hallerde açılan davaların usulden reddedildiği görülecektir.

İlgilinin kayıt düzeltmeye ilişkin yazılı talebi üzerine, Tapu Sicil müdürlükleri tarafından kayıtlar ve belgeler incelenecek şayet talebin gerçek sahibinden geldiği tespit edilememişse gerekirse tanık ve bilirkişiler dinlenecek ve zeminde incelemeler yapılacaktır. Tapu Sicil Müdürlükleri, nüfustan alınacak bilgilerle maliklerin yaşayıp yaşamadıklarını, malik haricinde aynı isim ve soy isime sahip birinin olup olmadığını tespit eder. Tüm bu incelemeler sonucunda eğer talebin gerçek hak sahibinden geldiği kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılırsa talep yevmiye defterine işlenerek gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Şayet Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından İlgilinin talebi, yapılan incelemeler sonucunda gerekli kanaate ulaşılmaması nedeniyle ya da tapu ve nüfus kayıtları arasında tutarlılık sağlanmaması gibi nedenlerle reddedilirse, bu durumda ilgililer, tapuda kayıt düzeltilmesi davası açabileceklerdir. Mevzuata ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olmayan ve geçici tescil şerhine imkan bulunmayan tapuda kimlik bilgisi düzeltme talepleri, gerekçesi de belirtilmek üzere tapu müdürlüğünce reddedilecektir. Tapu Müdürlüğünce verilen ret kararın, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde müdürlüğün bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğü kararlarına ise kararın ilgiliye tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilmesi mümkündür. Ret kararlarına karşı yapılan itiraz prosedürünün tamamlanmaması, dava açmaya engel teşkil etmemektedir.  Nitekim, tapu müdürlüğüne prosedüre uygun şekilde başvuru yapılması, idareye başvuru şartının yerine getirilmesi için yeterlidir.Ayrıca Tapu Sicil Tüzüğü’nün 74. maddesine göre kütükte, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi durumunda müdür, re’sen düzeltme yapabilecektir.

Görüldüğü üzere, idareye tapuda yer alan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi konusunda oldukça geniş yetkiler sağlandığı görülmektedir. Bu yöntem dava açmaya nazaran daha kısa sürede sonuçlanması ve masrafsız olması nedeniyle ilgililere uygulamada kolaylık sağlamaktadır.

2- TAPUDA KAYIT DÜZELTİLMESİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Tapu kayıtlarında bulunması zorunlu olan bilgilerin (mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı vb.) eksik veya hatalı durumunda bu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla açılacak olan tapuda kayıt düzeltilmesi davasını tapu maliki ve mirasçıları açabilecektir. Şayet taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyet mevcutsa ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği kabul edildiğinden ortakların herhangi biri de murisin kimlik bilgilerinin hatalı veya eksik olması nedeniyle kayıtların düzeltilmesini isteyebilecektir.

3- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Türk hukukuna göre; ilgililer arasında uyuşmazlığın olmadığı, ilgilinin ileri sürebileceği bir hakkı bulunmadığı ve hakimin re’sen harekete geçtiği hallerde bir yargı türü olan çekişmesiz yargı uygulanır. Diğer taraftan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. maddesine göre, taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması çekişmesiz yargı işi olarak sayılmıştır. HMK madde 383. Maddeye göre de aksine bir düzenleme bulunmaması durumunda çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Dolayısıyla tapuda kayıt düzeltilmesi davası bir çekişmesiz yargı işi olup sulh hukuk mahkemelerinde açılmalıdır. Görev hususunun bir dava şartı olması sebebiyle davanın farklı bir mahkemede açılması durumunda davanın esasına girilmeden görevsizlik kararının verileceği bilinmelidir. HMK madde 12’e göre tapuda kayıt düzeltilmesi davası taşınmazın aynına ilişkin olduğundan yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Sonuç olarak; tapu kayıtlarında düzeltim davaları, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

4- DAVA DİLEKÇESİNDE HASIM OLARAK KİM GÖSTERİLMELİDİR?

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında hasım olarak taşınmazın bulunduğu yerde bulunan Tapu Sicil Müdürlüğü gösterilmelidir. Tapu Sicil Müdürlüğü bu davada yasal hasım olarak bulunmaktadır. Davacı ile Tapu Sicil Müdürlüğü arasında gerçekte bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davanın kabulüne karar verilmesi halinde dahi, Tapu Sicil Müdürlüğü yargılama giderlerinden ve vekalet ücretlerinden sorumlu tutulmamaktadır.

İlgili Bağlantılar

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2020-10/tapu_kaydinda_isim_tashihi_davasinin_yargitay_karari.doc

Yorum Yap

Your email address will not be published.