• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Tapu Kaydının Düzeltilmesi – Tapuda İsim Tashihi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi | Tapuda İsim Tashihi

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) gerekli olduğunda tapu işlemleri yapılırken ortaya çıkabilecek hatalar sebebi ile hareket edilir. Tapu kaydında meydana gelen hatalar tapuda yapılan işlemler sırasında ya da kadastro çalışmaları yapılırken oluşabilir. Genellikle tapu sahibinin isim hanesine yanlış kaydedilmesi, doğum tarihi, anne-baba adının yanlış girilmesi şeklinde oluşabilecek bu hataların düzeltilmesi gerekli olur.

Tapu kaydında oluşabilecek hatalar karşısında düzeltilme yapılabilmesi için dava açılır. Tapu kaydının düzeltilmesi davası olarak açılacak bu davaların tapu memuru tarafından resen düzeltilebilmesi mümkün değildir.

Tapu memuru basit bazı yanlışlıkları düzeltebilirken bunların düzeltilebilmesi için tapuda kaydı olan tüm ilgili kişilerin yazılı izni gerekir. Bununla birlikte basit hataların dışındaki hatalar için mahkeme kararı zorunludur.

Dava açılacağı zaman taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur. Taşınmazın bulunduğu yer tapu sicil müdürlüğüne karşı dava açılması tapudaki düzeltmelerin yapılabilmesi için gereklidir. Bu noktada vurgulamakta fayda var: sürecin müspet yönde seyri için tapu avukatından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası Nedir?

Taşınmaz üzerinde bulunan ayni hak kime aitse o kişiye ait bilgilerin yanlış girilmesi durumunda düzeltilebilmesi dava açılarak mümkün olur. Tapuda yer alan isim bilgileri yanlış girildiğinde tapuda isim tashihi yapılabilmesi dava yolu ile mümkündür.

Tapu Sicil Müdürlüğü taşınmaz malın kime ait olduğunu belirtmek için tapu belgesi hazırlar. Bu belgenin taşıdığı resmi değere binaen de üzerinde malikin kim olduğuna dair bilgiler yer almaktadır.

Tapu sicilinde meydana gelen hatalar tapu belgesi hazırlanırken ya da sonradan yapılan işlemler sırasında oluşabilir. Ortaya çıkan bu hataların düzeltilebilmesi için de mahkeme kanalı ile dava açılması zorunludur.

Dava açılmasındaki amaç Tapu Sicil Müdürlüğü’ndeki kayıtların resen düzenlenmesinin önüne geçilmesidir. Tapu memuru istisnai haller haricinde kendiliğinden düzeltme işlemi yapamamaktadır. Düzeltme yapılabilmesi dava açma yolu ile mümkündür.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası açılırken taşınmazın kayıtlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüğü muhatap alınır. Bu dava çekişmesiz yargı türü olarak görülür. Tapuda isim tashihi yapılacağı zaman açılacak olan davayı tapu malikinin yanı sıra mirasçıları da açabilir.

Elbirliği ile mülkiyet söz konusu ise ortaklardan herhangi biri tek başına dava açabilir. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri uyarında tapuda isim tashihi davası çekişmesiz bir yargı türü olarak kabul edilmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) davası açılacağı zaman öncelikle tapu müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Tapu müdürlüğüne başvuru yapılmadan açılacak davanın usul hatası sebebi ile reddedilmesi söz konusu olmaktadır.

Tapu müdürlüğüne yapılacak başvurunun ardından ilgili kişinin ret yanıtını alması durumunda dava açılabilir. İtiraz kararının ardından Bölge Müdürlüğü’ne ve Genel Müdürlüğe itiraz edilmesi dava açabilme koşulları arasındadır.

Dava açan kişinin tapuda meydana gelen hatanın düzeltilmesi talebi olmalıdır. Tapuda isim tashihi yapılması gerekli olduğunda kayıt malikiyle adı düzeltilecek olan kişi aynı kişi olmak zorundadır.

Düzeltme talebi ile açılacak dava sırasında kayıt maliki ile adı düzeltilecek olan kişinin aynı kişi olduğunun da şüpheye yer bırakmayacak biçimde ispatı gerekir. İspat sırasında hukuki açıdan uygun olan belgeler incelenir. İncelenebilecekler arasında kimlik bilgileri, tanıkların beyanı, bilirkişi inceleme sonuçları, keşif sonuçları yer alır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Dava Şartı

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Dava Şartı öncelikle hata fark edildiğinde tapu sicil müdürlüğüne başvurudur. Malik ya da mirasçılar tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmadan dava açtıkları takdirde usule aykırı hareket edilmiş olur.

Bu dava çekişmesiz yargı türüne girmektedir. Çekişmesiz yargı türüne giren davalarda uyuşmazlık mahkeme tarafından karara bağlanır. Çekişmesiz yargı olması sebebi ile tapuda isim tashihi bir dava türü olarak değil çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) davası tapuda oluşan hataların düzeltilmesi amacı ile açılır. Bu davaya tapu işlemleri yapılırken veya sonradan yapılan işlemler sırasında ortaya çıkan hatalar sebebi ile başvurulması gerekir.

Zira tapu kayıtlarında yapılmış olan hataların düzeltilebilmesi mahkeme kararı ile mümkündür. Tapu memuru bu tür hataları kendiliğinden düzletme yetkisine sahip değildir. Tapu malikinin veya mirasçılarının açabileceği bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görev alanı içine girmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi davası için yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olmaktadır. Dava çeşitli nedenlerle açılabilir. Malikin ismi yanlış veya noksan yazılırsa düzeltme yapılması gerekir.

Düzeltme malik soyadının yanlış yazılması durumunda da gerekli olur. Bunun yanı sıra malik baba adı ve soyadı yanlış yazılmış ise malikin cinsiyeti tapuya yanlış kaydedildiğinde de dava açılarak düzeltilmesi gerekir.

Bunlara ek olarak kimlik numarası yanlış yazıldığında, anne adı yanlış girildiğinde düzeltme işlemi mahkeme kanalı ile yapılır. Basit yazım yanlışlıkları için kanunda belirtilenlerin dışında mahkeme yoluna başvurulur. Kanunda belirtilmiş olan basit yazım hatalarında ise tüm maliklerin yazılı izni olmak kaydı ile tapu memuru düzeltme yapabilir.

Kimlik bilgilerinde yapılacak düzeltme sırasında tapu kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Taşınmaza ait tapu kayıtları dosyada yer alması gerekirken Nüfus Müdürlüğü’nden de bazı araştırmalar yapılması zorunlu olur.

Nüfus Müdürlüğü’nde yapılacak araştırmalar sırasında tapu kayıtlarında yer alan malik ile aynı kimlik bilgisine sahip başka kişilerin olup olmadığına bakılır. Nüfus Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda malik ile aynı isimde kişiler varsa bu kişilerin de mahkeme sırasında çağırılması gerekir.

Dava görülürken düzeltme istemine yönelik tanıkların dinlenmesi de gerekli olur. Araştırmaların istenilen sonuçları vermemesi ve kesin bir kanaatin oluşmaması durumunda ise mahallinde keşif yapılması gerekebilir. Tanıklar ve bilirkişilerin yanı sıra mirasçıların da dinlenmesi mahkeme sırasında başvurulacak yollar arasındadır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Davası Dava Zamanaşımı Süresi

Bu dava bir zamanaşımı süresine tabi değildir. Tapuda isim tashihi yapılması istendiğinde dava açılır. Açılan dava ayni hakka dayanması nedeni ile zamanaşımı süresine tabi olmaz. Ayni haklar sebebi ile kişi eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlar.

Tapuda isim tashihi davasına konu olacak hukuki hak ayni haktır. Ayni hakların varlığı sebebi ile bu davaya yönelik olarak zamanaşımı süresi hukuken öngörülmemektedir. Dava açılacağı zaman bir dava dilekçesi hazırlanmak sureti ile başvuru yapılmalıdır.

Tapu sicilinde yapılacak değişiklikler ilgili kişinin başvurusu ile mümkündür. Başvurunun ardından da memurun resen düzeltme yetkisi olmadığı konularda mahkeme yoluna müracaat edilmesi zorunludur.

Değişiklik yapıldığında değişiklik tarihi ve yevmiye numarası üzeri çizilen eski bilgilerin üzerine kaydedilerek yeni bilgiler girilir. Önceki kaydın harfle yazılması durumunda yeni kaydın da aynı şekilde yazılması gerekir. Düzeltme kazıntı, silinti gibi usuller kullanılarak yapılamamaktadır. Yanlış yazımın okunacak şekilde çizildikten sonra yeni ve doğru olan bilginin yazımı gerçekleşir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Dava Dilekçesi

Tapu kaydının düzeltilmesi davası dilekçesinin deneyimli ve yetkin bir tapu avukatı marifetiyle düzenlenmesi en sağlıklı yaklaşımdır. Örnek dilekçeler üzerinden hareket edilmesi halinde hak ve menfaat kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapuda İsim Tashihi) Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin tapu kaydının düzeltilmesi istemine ilişkin 20.01.2015 tarihli kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki tapu kaydında isim düzeltimi istemine ilişkin davada … Sulh Hukuk ve …Kadastro Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, tapuda isim tashihi istemine ilişkindir.

Sulh Hukuk Mahkemesince, kadastro mahkmesi ilamının tashihi istemine ilşkin olduğu ve kadastro mahkmesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kadastro Mahkemesi ise, sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur.01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesi uyarınca, bu tarihten sonra açılan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da çekişmesiz yargı işlerinden sayılmaktadır.

Somut olayda, dava konusu … İli, …, merkezde kain 118 ada 14, 17 ve 42 parsel sayılı taşınmazların kadastro tutanakları 04.04.2008 tarihinde hükmen kesinleşmiş olup, çap tapu kayıtları oluşmuştur. Davacı, dava konusu 118 ada 14 ve 17 parsel sayılı taşınmazlarda baba adının yazılmadığını, 118 ada 42 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında ise baba adının “…” olmasıan rağmen “…“ olarak yanlış yazıldığını iddia ederek düzeltilmesini talep etmektedir. Kadastro mahkmeleri

kadastro tutanağı kesinleşmiş olan, tapu kayıtları oluşmuş taşınmazlar açısından görevli değildir. Öte yandan, davacının talebi tashih olarak da değerlendirilemez. Bu durumda çekişmesiz yargı işi niteliğinde olan tapuda isim tashihine ilşkin uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. Ve 22. maddeleri gereğince …Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Tapu Kaydındaki Hatalar Nasıl Düzeltilir?

Tapu kaydında oluşabilecek hatalar için düzeltme istemli dava açılmalıdır. Tapu kaydının düzeltilmesi davası olarak açılacak bu davayla tapu kaydının düzeltilmesi sağlanabilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

İşbu dava herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Tapu malikinin veya mirasçılarının açabileceği bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görev alanına girer.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.