• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Kamulaştırma

Kamulaştırma (İstimlak)

İdare kamu yararı söz konusu olduğunda kamulaştırma (istimlak) yapabilir. Bu tür bir yol izleneceği zaman özel mülkiyete konu taşınmazlarda malikin rızası dışında taşınmaza idare tarafından el konulmaktadır.

Özel mülkiyete konu taşınmazların tamamı veya bir kısmı bu yolla kamulaştırılabilir. Gerçek ve tüzel özel hukuk kişilerine ait olan taşınmazlarda gerçekleştirilebilen kamulaştırmada bedel idare tarafından peşin olarak ödenmelidir.

Kamulaştırma (İstimlak) Nedir?

Kamu yararı sebep gösterilerek özel mülkiyete konu olan mallarda sahipliğe kişinin rızası dışında son verilmesi devletin yapabileceği çalışmalardan biridir. İdare bu işlemleri yaparken özel mülkiyetin bedelini öder. Kamulaştırma koşulları gerçekleştiğinde bu işlem yapılabilir. Kamulaştırma şartları aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

 • Kamulaştırmayı yetkili idare yapabilir,
 • Kamu yararı gözetilmesi zorunludur,
 • Kamulaştırmanın konusu özel mülkiyete konu taşınmazları ilgilendirmelidir,
 • Özel mülkiyete konu olan kamulaştırmada malın bedeli peşin ödenir,
 • Kamulaştırma yasadaki esaslar gözetilerek yapılmalıdır.

Kamulaştırma (İstimlak) Bedeli

Kamulaştırma işlemini yapan idare koşulların varlığı durumunda bu çalışmayı tamamlayabilir. Kamulaştırma bedeli ödenirken taşınmazın tamamı ya da bir kısmı kamulaştırılacaksa buna göre bedel belirlenir.

Kamulaştırma sırasında tarım reformu uygulanacaksa, büyük enerji ve sulama projeleri gerçekleştirileceği zaman veya iskân projeleri söz konusu ise ödeme şekli kanunda yer alır. Kıyıların korunması, yeni ormanların yetiştirilmesi veya turizm amacı hasıl olduğunda kamulaştırılacak topraklar için bedel tespiti kanuna göre yapılmaktadır.

Bu tür alanlarda kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilir. Taksit süresi 5 yılı aşamayan bu tür kamulaştırma çalışmalarında taksitler eşit olarak hesaplanır. Küçük çiftçiye ait olan ve kamulaştırılan toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçilerin ödemesi ise her halde peşin olarak yapılır.

Taksitlendirme yapılacağı zaman veya herhangi bir nedenle ödenmeyen kamulaştırma bedeli söz konusu olduğunda ise kamu alacaklarına yönelik öngörülmüş olan en yüksek faiz oranları üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Kamulaştırmaya ilişkin merak konusu hususları incelemeden önce belirtmekte fayda var: bu sürecin takibi, gerekli hukuki işlemlerin icrası ve sürecin özenle takibi için yetkin bir gayrimenkul avukatından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Kamulaştırma (İstimlak) Süreci

İdari ve yargısal aşamalara konu olan kamulaştırmada idari işlemleri ilgili idare yapar. Yargısal süreçlerde ise yetkili ve görevli mahkemeler devreye girer. Kamulaştırma süreci söz konusu olduğunda ilk aşama idari aşamadır.

Kanunla yetkili kılınan ilgili idare kamulaştırma işlemini başlatırken usul ve esaslara uymak zorundadır. Bu aşama idarenin çalışmanın usul ve esaslara uygun şekilde yapılmasına yönelik hazırlık sürecini kapsar.

Hazırlık sürecinde kamulaştırma yapılacak yerde alan araştırması yapılır ve taşınmazın bedeli tespit edilir. İdare bu aşamada rasyonel kararlar almakla yükümlü olur. Taşınmaza ait gerçek bedelin tespiti yönünde çalışma yapması gereken idare taşınmazın tahmini bedeline bütçede yer vermelidir.

Kamu yararı kararı alınacağı zaman da idare şartlara uygun hareket etmekle yükümlü olur. Kamu yararı kişisel yararların üzerinde olmak zorundadır. Kamu yararı kararını alan yetkili kişiler kanunda sınırlı sayıda belirtilir. Kamu yararı kararını vermeye yetkili olan merciler:

 • Kamu idarelerinin yanı sıra kamu tüzelkişileri,
 • İlgili bakanlık,
 • Köy ihtiyar heyeti,
 • Belediye encümeni,
 • İl daimî encümeni,
 • İl idare kurulu,
 • Yükseköğretim kurulu,
 • İlçe idare kurulu,
 • Cumhurbaşkanı.

Kamu yararı kararının alınması tek başına yeterli olmazken bu kararın ayrıca yetkili birimlerce de onaylanması gerekir. Bu tür bir durumda ise onay vermeye yetkili merciler devreye girmektedir.

 • Köy ihtiyar heyeti-belediye encümeni kamulaştırma kararları ilçede kaymakam ilde vali onayından geçer,
 • İlçe idare kurulu, il daimî encümeni, il idare kurulu kamulaştırma kararları vali onayı ile geçerli olur,
 • Üniversite yönetim kurulu kararları rektör onayına göre verilir,
 • Yükseköğretim kurullarının almış olduğu kamulaştırma kararlarında kurul başkanının onayı gereklidir,
 • TRT tarafından alınacak kamulaştırma kararında genel müdür onayı gerekir,
 • Kamu kurumlarının yönetim kurulu kararları ile idare meclislerinin kararları denetime tabi oldukları bakanlıkça onaylanır,
 • Özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere yönelik verilen kamulaştırma kararı köy, özel idare ya da belediye tarafından alınırsa vali onayından geçer,
 • Bakanlık ya da Cumhurbaşkanı tarafından verilen kararların ayrıca onaya ihtiyacı olmaz.

İlgili idare kamulaştırma sürecinde taşınmazın tapu kaydına yönelik olarak kamulaştırma şerhi konulacağı zaman bildirimde bulunur. Bildirim tapu müdürlüğüne ilgili idare tarafından yapılır. Tebligatın gönderilmesi usule uygun olarak yapıldığında geçerli olur.

Taşınmazın Tapusu Yoksa Kamulaştırma (İstimlak) İşlemi Nasıl Yapılır?

Taşınmazın tapusu yoksa kamulaştırma (istimlak) işlemi için kanuna göre hareket edilir. Kamulaştırma Kanunu uyarınca bu tür taşınmazlara yönelik araştırma yapılır. Kamulaştırılacak taşınmazın kamuya ait olup olmadığı belirlenir.

Bilirkişi heyeti aracılığı ile taşınmaza ait teknik bilgiler, taşınmazın kime ait olduğu, taşınmazı kimin kullandığı, imar ve ihya yolu ile elde edilen taşınmazlarda işlenme durumu incelenir. Bu incelemenin ardından da kamulaştırmayı yapmaya yetkili olan ilgili idare tespit edilir.

Bu işlemlerin tamamlanması ile kamulaştırma yapılacak taşınmazın değer tespitine geçilir. Kıymet takdiri olarak açıklanan bu aşamada Kıymet Takdiri Komisyonunun çalışmasına gerek duyulur.

Kıymet Takdiri Komisyonu ilgili idarede çalışan en az üç kişilik bir ekiptir. Bu ekibin kimlerden oluşacağı kanunda açıkça belirtilmemekle birlikte konuya hâkim kişilerden seçilmesi uygun olur. Kıymet Takdiri Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından da Uzlaşma Komisyonu devreye girer.

Satın Alma Aşaması-Uzlaşmaya Davet ve Pazarlık Süreci

Tapuda kayıtlı bulunan taşınmazlarda satın alma usullerine uygun hareket edilmek zorundadır. Satın alma işlemleri yapılırken muhatapların anlaşmaya yanaşmaması yargı yoluna başvurmayı gerekli kılar.

Satın alma işlemleri usule aykırı şekilde yapılırsa kamulaştırma işlemi sakatlanır. Kıymet Takdiri Komisyonunun yaptığı çalışmanın ardından muhataplara yapılan bildirim taahhütlü olarak ve yazılı biçimde gerçekleşir.

Bu bildirimde satın almanın ne şekilde gerçekleşeceği, ödeme yöntemi açıklanır. Bildirim tebliğ edildikten sonraki 15 gün içinde taşınmazın maliki ya da kanuni temsilcisi ilgili idareye başvuru yapar. Bu başvuru sürecinde anlaşma yoluna gidilmeye çalışılır.

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda veya anlaşma sağlansa bile sonraki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde anlaşmazlık tutanağı düzenlenir. Bu süreç yargısal aşamaya geçildiğini göstermektedir.

Tarafların anlaşma sağlaması durumunda ise anlaşma tutanağı düzenlenerek çalışmalara devam edilir. İdarenin anlaşma tutanağı düzenlendikten sonra üzerinde anlaşılan bedeli 45 gün içinde hazırlaması gerekir. Ardından da tapuda terkin ve tescil işlemleri yapılır. Bu süreç tamamlandıktan sonra ve taşınmazın bedeli ilgili idarece muhatabına ödendiğinde yapılan kamulaştırma işlemi ve bedele yönelik itiraz davası açma hakkı ortadan kalkar.

Kamulaştırma (İstimlak) İşlemlerinde Yargısal Aşama

Kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak açılabilen davalar; maddi düzeltme davaları, bedel tespit davaları, idare adına tescil davaları ve iptal davaları olabilmektedir. Adli ve idari yargı süreci kamulaştırma işlemlerine yönelik olarak karşılaşılan durumlardır.

Adli yargıyı ilgilendiren uyuşmazlıklarda ilgili idarenin açacağı dava taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde olur. Bu davalar ilgili idare adına değer tespiti ve tescil davaları olabilir.

Dava süreci başladığında muhataba bildirim yapılır. Mahkemenin tebligatının ardından idari yargı davası açılmış olur. Bu süreçte yürütmenin durdurulması talebi ortaya çıkabilir. İptal davası İdare Mahkemesi’nde görülürken bedel tespit davası da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür.

Kamulaştırma (İstimlak) Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Tescili Davası

Kamulaştırma (istimlak)bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili davası ilgili idarenin usule uygun olarak satın alma işlemini gerçekleştirmek isteyip sonuç alamadığı durumlarda açılır. Bu durumda kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için adli yargıda dava açılır.

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılacak olan bu dava sırasında idare mahkemeye topladığı bilgi ve belgeleri bir dilekçeye eklemek sureti ile gönderir. İlgili idare bu yöntemle mahkemeden kamulaştırma işlemine yönelik taşınmazın tapuya tescilini talep eder. Dava açıldığında basit yargılama usulüne göre hareket edilir.

Mahkeme belirlediği duruşma gününü ilgili idarenin başvurusunun ardından en az 30 günlük süre içinde belirler ve ilgililere tebliğ eder. Bu tebligatta çeşitli bilgilere yer verilir. Tebligata konu olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kamulaştırılacak taşınmaza yönelik tapu bilgileri,
 • Malik kimlik bilgileri,
 • Kamulaştırmayı hangi idarenin yaptığı bilgisi,
 • Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
 • Dava açılacağı zaman husumetin muhatabının kim olacağı,
 • İdari yargıda iptal davası açılmış ise yürütmenin durdurulması kararı alınması halinde kanunda belirtilen süre içinde bu kararın belgelendirilmesi zorunluluğu muhatabına bildirilir. Bu bildirimin süresi içinde yapılmaması durumunda ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ilgili kişiye bildirilir.
 • Mahkemenin tespit etmiş olduğu bedelin hangi bankaya hak sahibi adına yatırılması gerektiği,
 • Konuya ilişkin tüm delillerin tebliğ tarihini takip eden 15 gün içinde mahkemeye yazılı olarak sunulması gerektiği.

Mahkemece gerçekleştirilecek duruşma sırasında taraflar anlaşma yoluna davet edilir. Tarafların anlaşması durumunda işlemler tamamlanır. Anlaşma sağlanamayan hallerde ise on gün içinde keşif yapılmasına karar verilir. Yeni duruşma günü ise 30 gün sonraya tayin edilir.

Taşınmaz mahallinde yapılacak keşif işlemi bilirkişi tarafından gerçekleştirilir. Tüm ilgililerin huzurunda yapılacak bu işlem malın değerinin tespitine yöneliktir. Bilirkişi çalışma yaparken rapor düzenler.

Bu raporda çeşitli bilgilere yer verilir. İlgili kişilerin beyanlarını esas alan bilirkişi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmiş olan değerleme standartlarına uygun olarak taşınmazın değerini tespit eder.

Bilirkişinin hazırlayacağı rapor 15 gün içinde mahkemeye gönderilir. Bu raporun mahkemenin eline geçmesinin ardından da duruşma günü beklenmeden taraflara tebligat yapılır. Duruşmada hâkim bilirkişi, taraflar veya tarafların vekillerini dinler. Tarafların bilirkişi raporlarına itirazı varsa bu itirazlar da dinlenir.

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde gereklilik halinde hâkim yeni bir bilirkişi tayin eder. Bu kurul 15 gün içinde incelemesini sonuçlandırır. Hâkim yeni bilirkişinin hazırlayacağı raporların yanı sıra beyanına da dayanarak kamulaştırma bedelini adil ve hakkaniyete uygun olarak tespit eder.

Kamulaştırma Bedeli Bilirkişi Raporu

Kamulaştırma bedeli bilirkişi raporu hazırlanırken çeşitli bilgilere yer verilir. Bilirkişi raporlarında yer verilen bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Taşınmazın cinsi,
 • Taşınmazın nevi,
 • Taşınmaza ait yüzölçümü,
 • Taşınmazın kıymeti üzerinde etkili olabilen tüm nitelik ve unsurlar,
 • Varsa vergi beyanı,
 • Resmi makamların yaptığı kıymet takdiri raporları.

Bilirkişi rapor düzenlerken öncelikle taşınmazın cins ve nevi belirlenir. Mülkiyetin sahipliğinin açıklanmasının ardından da keşifte tespit edilen yüzölçümünün tapudaki kayıtlarla uyuşup uyuşmadığına bakılır. Taşınmazın ne türde olduğunun da anlaşılması gerekir.

Özel mülkiyete konu taşınmaz arsa ya da arazi olabileceği gibi bağımsız bir yapı şeklinde de olabilir. Taşınmazın ne türde olduğunun belirlenmesi bedel tespiti sırasında birtakım kriterlere göre hareket edilmesini gerekli kılar. İlgili idare taşınmaza ait bedel tespitini bunları dikkate alarak yapmakla yükümlü olur. Yapılan bedel tespitinin taşınmazın maliki tarafından kabul edilmediği durumlarda yargı yoluna başvurmak gerekli olur. Bilirkişi raporları aracılığı ile taşınmaza ait tüm kriterler bir arada değerlendirilir.

Kamulaştırma Türleri

Kamulaştırma kamu yararının ortaya çıktığı hallerde ilgili idarece yapılan bir işlemdir. Kamulaştırma ile özel ve hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazların tamamı ya da bir kısmı kamu yararına tahsis edilir. Bu işlemler sırasında malik yargı yoluna başvurabileceği gibi idarenin de mahkeme kanalı ile kamulaştırmayı tamamlayabilmesi söz konusudur. Kamulaştırma çeşitli biçimlerde yapılabilir. Kamulaştırma türleri aşağıdaki gibidir:

 • Kısmen kamulaştırma,
 • Trampa yolu ile kamulaştırma,
 • Acele kamulaştırma,
 • Özel kişiler lehine kamulaştırma,

Kısmen Kamulaştırma

Kısmen kamulaştırma işlemi taşınmazın bir kısmı üzerinde gerçekleşir. Taşınmazın bir kısmı kamulaştırıldıktan sonra geri kalanının yararlanmaya elverişli olmaması durumunda idari yargıda dava açılmazsa mal sahibine kamulaştırma kararı tebliğ edildikten sonra en az 30 günlük sürede yazılı başvuru yapılırsa geri kalan kısım da kamulaştırılmak zorundadır.

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

Trampa yolu ile kamulaştırmayı mal sahibi kabul etmelidir. İdarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan malları ile trampa yapılması gerekirken taşınmaz mal bedelleri arasında bir fark varsa tarafların bunu nakit olarak ödemesi gerekir.

İdarenin trampaya konu edeceği taşınmaz malın bedelinin kamulaştırılacak taşınmazın bedeline oranı %20’yi geçmediği takdirde trampa yapmaya koşullar elverişli kabul edilir.

Acele Kamulaştırma

Acele kamulaştırma işlemleri bazı durumlarda yapılır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Yurt savunması ihtiyacı karşısında Cumhurbaşkanınca karar alınması,
 • Özel kanunlarda yer verilen olağanüstü haller.

Özel Kişiler Lehine Kamulaştırma

Devletin yapabileceği bu kamulaştırma işlemi kanunda açıkça belirtilen yasal dayanaklara göre yapılmaktadır. Bedel özel kişi tarafından ödenen bu tür kamulaştırmalarda taşınmazın mülkiyeti de özel kişiye geçmektedir.

Kamulaştırmasız El Atma

Özel mülkiyete konu olan mallarda idarenin usullere uymayarak hareket etmesi durumunda kamulaştırmasız el atma ortaya çıkar. İdare bu işlemleri yaparken kamulaştırma usullerine uymaz. Taşınmaza fiilen bedelsiz olarak idarenin el koyması kamulaştırmasız el atmadır.

İlgili idare özel mülkiyete konu olan taşınmaza el koyarken bedel ödemez. Mülkiyet hakkına müdahale olan bu durum fiili ve hukuki el atma biçiminde gerçekleşebilir. Kamu idaresi bu tür bir davranış sergilediğinde mülkiyet hakkına müdahale etmiş olur.

Kamulaştırmasız el atma iki biçimde gerçekleşebilir. Fiili el atma ve hukuki el atma idarenin başvurabileceği yöntemlerdir. Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı herkesi ilgilendirmektedir. Kamu yararının ortaya çıktığı durumlarda idare kamulaştırmasız el atma yöntemini uygulayabilmektedir.

Özel mülkiyetin maliki olan kişi kamulaştırmasız el atma nedeni ile taşınmazın bedelini talep edebilir. Bu durumda koşulların yerine getirilmiş olup olmadığına bakılır. Taşınmazın maliki ya da hukuki temsilcisi aracılığı ile bu tür uygulamalar karşısında dava açılabilir.

Taşınmazın maliki veya yasal temsilci dava açacağı zaman Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de yetkili mahkemedir. Bu tür davalarda zamanaşımı süresi öngörülmemektedir.

Kamulaştırma El Atma Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Fakat dilekçenin somut olayın özellikleri ve koşulları dikkate alınarak deneyimli bir gayrimenkul hukuku avukatı marifetiyle düzenlenmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

…… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

 

DAVACI                                    :

 

T.C. KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                     :

 

VEKİLİ                                      :

(Varsa tarafların yasal temsilcilerinin)

 

ADRES                                     :

(Varsa tarafların yasal temsilcilerinin)

 

DAVALI                                    :

 

ADRES                                     :

 

KONU                                      : Taşınmaza hukuki el atma nedeniyle tazminat talebimizden ibarettir.

 

DAVA DEĞERİ                           :

 

TEBLİĞ TARİHİ                          : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR                         :

 

1-)

2-)

3-)

4-)

5-)

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2942 S. K. Geç. m. 6, 2577 S. K. m. 2, 2247 S. K. m. 10, 12, 27.

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Tapu kayıtları,

2-) …./…/… tarihli imar planı,

3-) …/…/… …. Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuru,

4-) …/…/… tarihli Valiliği’ne yapılan başvuru,

5-) Keşif

6-) Bilirkişi İncelemesi

 

NETİCE – İ TALEP                       :  Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, …  İli, ….İlçesi … mevkiinde kain, … Ada, …. Parsel sayılı … m²’lik taşınmazın kamulaştırmasız el atma karşılığı … TL. bedelinin ….. tarihinden  itibaren işleyecek ..… faizi ile davalı idareden tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.  …/…/…

 

       Davacı Vekili

    Av.

 

EKLER:                                     1-) Tapu kayıtları,

                                                 2-) …./…/… tarihli imar planı,

                                                 3-) …/…/… …. Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuru,

                                                 4-) …/…/… tarihli Valiliği’ne yapılan başvuru,

                                                 5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Kamulaştırma Yargıtay Kararları

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin kamulaştırmasız el atmaya ilişkin 08.05.2014 tarihli kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaza el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ile kamulaştırmasız el atma bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaza el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ile kamulaştırmasız el atma bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, eski hale getirme talebi yönünden feragat nedeniyle reddine, el atmanın önlenmesi davasının reddine, kamulaştırmasız el atma bedeli ve ecrimisil bedelinin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde, taşınmaz bedeli ve ecrimisilin davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, idare harçtan bağışık olduğundan harç alınmamasına, 08.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamulaştırma Nedir?

İdarenin kamu yararı hasıl olduğunda özel mülkiyete konu olan taşınmazlar üzerinde yaptığı el koyma işlemleri kamulaştırma olarak adlandırılır. Kamulaştırma işleminde malikin rızası dışında hareket edilir. Özel mülkiyete konu olan taşınmazın bir kısmı ya da tamamı kamulaştırılabilir. Bunun için yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi gerekir.

Kamulaştırma Koşulları Nelerdir?

Kamulaştırma koşulları sağlandığı takdirde ilgili idare bunu gerçekleştirebilir. Kamulaştırma koşulları; yetkili idarece yapılması, kamu yararının olmasıdır. Bunun yanı sıra kamulaştırmanın konusu özel mülkiyete ait taşınmazları ilgilendirmelidir ayrıca özel mülkiyete yönelik yapılan kamulaştırmada malın bedeli peşin ödenmelidir. Kamulaştırma yasadaki esaslar gözetilerek yapılmak zorundadır.

Kamulaştırma Türleri Nedir?

İlgili idarece yapılan kamulaştırma çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. Kamulaştırma türleri; kısmen kamulaştırma, trampa yolu ile kamulaştırma, acele kamulaştırma ve özel kişiler lehine kamulaştırmadır.

 

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.