• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Vasiyetname *Vasiyetname Örneği (2023)

Vasiyetname *Vasiyetname Örneği (2023)

Vasiyetname, hukuk sistemimizde yer alan ve kişinin vefatı durumunda mal varlıklarının akıbeti hakkında irade beyan etme özgürlüğü olan bir uygulamadır. Ölüm olayı vuku bulduğunda kişinin mal varlığına yönelik olarak hazırlamış olduğu irade beyanı dikkate alınır. Vasiyetname hazırlanması şekil şartına tabidir. Bu sebeple de hukuki açıdan değer taşıması isteniyorsa bir vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.

Miras Hukuku kapsamında değerlendirilen vasiyetnamelerin hazırlanması sürecinde profesyonellik anlamında hukuki destek alınması yarar sağlar. Miras bırakan ölüme bağlı tasarrufla yerine getirilmesini talep ettiği son arzularını yazılı veya sözlü olarak beyan ettiğinde vasiyetname hazırlamış olur. Birçok şekilde hazırlanabilen vasiyetname; el yazılı, resmi, sözlü olarak oluşturulabilir.

Vasiyetname ne şekilde hazırlanmış olursa olsun kanunda ön görülen şekil şartlarına uymadığında geçersiz kabul edileceğinden hukuki desteğin vasiyetname hazırlanırken önemi daha iyi anlaşılır. Vasiyetname hazırlanırken kişinin vasiyetname yapabilme ehliyetine sahip olması koşulu da aranır. Kişiler sahip oldukları mal varlığı unsurlarının akıbetini ölümlerinden sonra da belirleyebilmektedir.

Bunun için kanunda belirtilen şekli ile vasiyetname hazırlanması gerekir. Ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılan bu durum tek taraflı tasarruf olarak da değerlendirilmektedir. Vasiyetnameye ilişkin merak konusu hususları incelmeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki bu alanda hak, menfaat, maddiyat ve/veya zaman kaybı yaşanmaması adında yetkin bir avukatın yardımına başvurmak icap eder.

Vasiyetname Nedir?

Yazılı belge olarak hazırlanabilen vasiyetname sözlü olarak da beyan edilebilir. Miras bırakana ait son istek ve arzuların yer aldığı bu belgeler mirasın paylaşım esaslarının belirlenmesi için düzenlenir. Türk Medeni Kanunu uyarınca yapılan düzenlemeler kapsamında vasiyetnamede miras bırakan tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde olmak kaydı ile malvarlığına yönelik değerler üzerinde bunların tamamı veya bir kısmında tasarrufta bulunabilir.

4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanun vasiyetnameleri üç şekilde kabul etmektedir. Resmi, el yazılı ve sözlü. Her koşulda bu vasiyetnamelerin şekil şartına uygun hazırlanması gerekir. Tek taraflı yapılan ölüme bağlı tasarruf olarak kabul edilen vasiyetnamelerin düzenlenmesi sırasında kişinin ayırt etme gücünde olması gerekirken 15 yaşını doldurmuş olma koşulu da aranır.

Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufta Yapabilecekleri

Miras Hukuku kapsamında miras bırakanın hazırlayacağı vasiyetname ölüme bağlı tasarruf olarak tanımlanır. Miras bırakan ölüme bağlı tasarrufla bazı işlemleri yapabilir. Bahse konu işlemlerde yetkin bir miras avukatından hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti almak, gelecekte telafisi güç kayıplar yaşanmasına mani olacağından önemlidir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Mirasçılıktan çıkarma,
 • Mirasçı atama,
 • Yedek mirasçı atama,
 • Art mirasçı atama,
 • Vakıf kurmayı vasiyet etme,
 • Mükellefiyetle koyma,
 • Mirasçılardan 3. Kişiye veya birine belirli mal vasiyeti yapma.

Vasiyetname Örneği (içerik yazılmasına gerek yok)

Aşağıda ilk olarak resmi, ardından el yazılı vasiyetname örnekleri yer almaktadır. Örnekleri incelemeden önce özellikle altını çizmek gerekir ki vasiyetname düzenlenmesinde en doğru ve sağlıklı yaklaşım, somut olayın özellikleri ve koşulları dikkate alınarak olaya özgü bir vasiyetname düzenlenmesidir. Şablon ya da taslak vasiyetnameler üzerinden ilerlemek hak kaybı yaşanmasına zemin hazırlayabilir.

RESMİ VASİYETNAME ÖRNEĞİ

….(yazıyla yazılır) yılı ….(yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben …. Noteri …….. Caddesi  No….’deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikametgah adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği … Nüfus dairesinden verilen … tarihli Nüfus cüzdanına nazaran …. tarihinde……. ‘de …..den olma ve ….den doğma olduğu şüpheye mahal vermeyecek biçimde anlaşılan ve ……..’nın Mahallesinde ….. Nolu apartmanın …..Nolu dairesinde ikamet eden…… benden bir vasiyetname tanzim etmemi talep ve Türkçe okuyup yazma bildiğini beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğunu gördüğüm adı geçenden arzularının neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olup almadığını sordum. Hiçbir hile ve cebir ve tehdit etkisi altında bulunmadığını söyleyerek şu şekilde söze başladı: “Her fert gibi bir gün gelip ben de ahirete göçeceğim. Ölümümde bana varis olacak mahfuz hisseli varisim yoktur. Topluma hizmet etmek amacıyla kanunların bana verdiği hakka dayanarak şu şekilde vasiyet ediyorum:

1-)

2-)

3-)

4-)

5-)

vasiyet ediyorum.

Bu vasiyetlerimin tenfizine … … … adresinde ikamet eden … …’yı memur tayin ediyorum. İşte isteklerim bunlardır.” diyerek sözünü bitirdi. Ben de dediklerini aynen yazdım ve vasiyetçi okumak – yazmak bildiğinden aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu beyanla burayı imzaladı.

Ben de tarih koyarak imzaladım.

 ../…/… Noter                                                                                                   Vasiyetçi

                                                                                                                                 İmza

Bu vasiyetnamenin Noter tarafından bana verilip okuduğumu ve muhtevasının son arzularıma uygun olduğunu Noter huzurunda siz şahitlere beyan ederim. …/…/….

                                                                                                                                  Vasiyetçi

                                                                                                                                      İmza

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

                                                                                                                                  Şahit

                                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                  Adres

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

                                                                                                                                  Şahit

                                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                  Adres

İşbu vasiyetname ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Noter                                        Vasiyetçi                                   Şahit                            Şahit

Resmi mühür                                İmza                                     İmza                 İmza

İmza

Tescil defterinin ….. nolu sayfasına kaydedilmiştir.

Resmi mühür ve imza

EL YAZILI VASİYETNAME ÖRNEĞİ

TC KİMLİK NUMARASI    :

BABA ADI                                  :

ANA ADI                                   :

DOĞUM YERİ                 :

DOĞUM TARİHİ             :

İL                                             :

İLÇE                                         :

MAHALLE-KÖY               :

CİLT NO                                   :

AİLE SIRA NO                :

SIRA NO                                   :

Yukarıdaki kimlik bilgilerinin sahibi olan şahsım … …, ikamet etmekte olduğum … … … … adresindeki evimde, aşağıda isimleri, imzaları ve ikamet adresleri bulunan şahitler huzurunda, hiçbir aldatma veya cebir veya tehdit etkisi altında olmadan bu vasiyetnameyi düzenledim. Vefatımda bana varis olacak mahfuz hisseli varislerime, sahibi olduğum menkulleri ve gayrimenkulleri aşağıdaki gibi vasiyet ediyorum.

1-)

2-)

3-)

4-)

5-)

Bu vasiyetlerimin tenfizine … … adresinde ikamet etmekte olan … TC kimlik numaralı … …’yı memur tayin ettim. …/ …/ …

                                                                                                                                   Vasiyetçi

                                                                                                                                 İmza

Bu vasiyetnamenin vasiyetçi tarafından yazıldığını, vasiyetnamenin içeriğinin arzularına uygun olduğunu ve kendisinin tasarrufa ehil olduğunu gördüğümü beyan ve imza ederim. …/ …/ …

ŞAHİT

Ad – Soyad                               :

İmza                            :

TC Kimlik Numarası        :

Adres                           :

Bu vasiyetnamenin vasiyetçi tarafından yazıldığını, vasiyetnamenin içeriğinin arzularına uygun olduğunu ve kendisinin tasarrufa ehil olduğunu gördüğümü beyan ve imza ederim. …/ …/ …

ŞAHİT

Ad – Soyad                               :

İmza                            :

TC Kimlik Numarası        :

Adres                           :

Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

Vasiyetname çeşitleri Türk Medeni Kanunu uyarınca 3 şekildedir. Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname olmak üzere vasiyetname düzenlenebilir. Bu vasiyetnamelerin her biri farklı şekillerde düzenlenir. Remi vasiyetname düzenleneceği zaman resmi memur önünde ve yazılı olarak hazırlanma koşulu aranır.

Resmi memurdan kasıt noter olabileceği gibi sulh hâkimi veya kendisine kanunla yetki verilen bir kişi de olabilmektedir. Kanunda yer verilen ve resmi vasiyetname hazırlanma sırasında tanık ya da memur olamayan kişiler de bulunur.

Fiil ehliyete sahip olmayanlar, okur-yazarlığı olmayanlar, ceza mahkemesi tarafından verilmiş bir kararla kamu hizmetinden yasaklanmış olanlar, miras bırakanın üstsoy, altsoy kan hısımları, eşi, kardeşleri kanunun izin vermediği kişilerdir. El yazılı vasiyetnamelerin düzenlenmesi yapılırken baştan sona miras bırakanın el yazısı ile yazması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra vasiyetnamenin yapıldığı gün, ay, yıl gösterilir. El yazılı vasiyetnamenin hazırlanma şekil şartı kanunda bu şekilde belirlenmiştir. El yazısı ile hazırlanmış olması bu vasiyetnamelerin okuma yazma bilmeyenlerce hazırlanması yönünde engeldir.

El yazılı vasiyetnameler hazırlandıktan sonra açık şekilde ya da kapalı olarak muhafaza edilmek üzere notere ya da sulh hakimine teslim edilebilmektedir. İstisnai nitelikte vasiyetnameye örnek olarak sözlü vasiyetname verilebilir. Sözlü vasiyetnameler olağanüstü durumlarda hazırlanabilirken bu olağanüstü durumun resmi veya el yazılı vasiyetname hazırlanmasına engel teşkil etmesi gerekir.

Olağanüstü durum vasiyetname yapıldığı zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Sözlü vasiyetnamelerle ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de miras bırakanın isteklerini, son arzularını iki tanığa anlatmış olmasıdır. Bu sırada her iki tanık da aynı anda hazır olmalıdır.

 • Resmi olarak düzenlenen vasiyetname,
 • El yazılı olarak hazırlanan vasiyetname,
 • Sözlü olarak ifade edilen vasiyetname.

Resmi olarak düzenlene vasiyetnameler iki tanıkla birlikte hazırlanır. İki tanığın yanı sıra resmi, memurun olması da hazırlanma sürecinde geçerli olan bir durumdur.

Bozulmayan Vasiyetname Nedir, Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname düzenlenirken kanunda belirlenen şekillerde hazırlandığında geçerliliği olur ölüme bağlı tasarrufu belgeleyen vasiyetname kendiliğinden bozulabilen bir belge değildir. Vasiyetnamenin iptali mümkündür. Kanunda ön görülen şekil şartına haiz olan vasiyetname geçerli olacağından bozulması da söz konusu olmayacaktır.

Vasiyetnamenin açılması miras bırakanın vefatının ardından hemen mahkemeye tevdi edilmek sureti ile gerçekleştirilir. Mahkemenin vasiyetnameyi bir aylık süresi içerisinde açması gerekir. Türk Medeni Kanunu 557. Madde uyarınca belirtilen sebepler kapsamında ve bu gerekçelerden herhangi birinin varlığı söz konusu ise vasiyetnamenin iptal edilebilmesi mümkündür. Vasiyetnamenin iptaline sebep olan gerekçeler:

 • Vasiyetnamenin miras bırakanın tasarruf ehliyetinin olmadığı zamanda yapılması iptal edilme nedenidir.
 • Vasiyetname yapılırken miras bırakan üzerinde korkutma, aldatma, yanıltma ya da zorlama yapılmışsa iptal davası açılabilir.
 • Vasiyetnamenin içeriği hukuka ve ahlaka aykırı olduğunda bu gerekçeler iptal sebebidir.
 • Kanunda öngörülen şekilde yapılmayan vasiyetnameler için iptal davası açılabilir.

Vasiyetname Nasıl Yazılır?

Vasiyetname hazırlanırken kanunda ön görülen usullerin yerine getirilmesi koşulu aranır. Hazırlanma sürecinde ilk yapılması gereken ne tür bir vasiyetname hazırlanacağına karar verilmesidir. Bu konuda alanında uzman bir hukukçudan destek alınması karşılaşılabilecek sorunları önleme açısından tedbir olarak değerlendirilmelidir. Vasiyetname hazırlayacak olan kişide aranacak şartlar şunlardır:

 • Kişi 15 yaşını tamamlamış olmalıdır,
 • Vasiyetname sahibinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir,
 • Şarta bağlı vasiyetnamelerde hukuki uygunluğun yanı sıra ahlaki değerlerle de uyum aranır,
 • Kanunda yer verilen şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

Resmi Vasiyetname Hazırlanması

Resmi olarak hazırlanacak vasiyetnamelerde resmi bir memur tarafından hazırlanma şartı aranmaktadır. Bu kişiler Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimi, noter, resmi memur veya yetkilendirilmiş memur olabilir. Hazırlanma sürecinde takip edilecek adımlar şunlardır:

 • Miras bırakanın resmi memura arzularını bildirmesi,
 • Vasiyetnamenin memur tarafından yazılması ve ardından da miras bırakana okuması için verilmesi,
 • Vasiyetnamenin miras bırakan tarafından okunup imzalanması,
 • Memurun vasiyetnameyi tarih yazmak sureti ile imzalaması,
 • Vasiyetname içeriğinin iki tanığa beyanı (Zorunlu değildir),
 • Tanıkların vasiyetnameyi imzalaması.

El Yazılı Vasiyetname Hazırlanması

Miras bırakanın başından sonuna kadar kendi el yazısı ile yazması gereken bu vasiyetnameler tarih yazılmak sureti ile imzalanmalıdır. Bu vasiyetnamelerin bizzat muris tarafından yazılma şartı bulunur. Tarih belirtilirken de gün, ay ve yıl şeklinde el yazısı ile bu işlem yapılmış olmalıdır. Vasiyetname üzerinde yer alan imza da bizzat muris tarafından atılmış olmalı ve bu işlem el yazısı ile gerçekleştirilmelidir. Muris bu tür bir vasiyetnameyi dilediği yerde muhafaza edebilir.

Sözlü Vasiyetname Hazırlanması

Sözlü vasiyetnamelerin düzenlenebilme koşulu murisin vasiyetnameyi hazırladığı sırada olağan üstü hallerin mevcut olmasıdır. Bu olağan üstü haller el yazılı ya da resmi vasiyetname düzenlemenin imkânsız hale gelmesine neden olmalıdır. Sözlü vasiyetname hazırlanma süreci şu şekildedir:

 • Miras bırakanın son arzularını iki tanığa beyan etmesi,
 • Tanıkların beyan edilenleri yazmaları,
 • Tanıklardan birinin kendisine beyan edilenleri yazdıktan sonra yer ve tarih belirtmek sureti ile imzalaması ve diğer tanığa imzalatması,
 • Hazırlanan vasiyetnamenin vakit kaybedilmeden Sulh Mahkemesi’ne ya da Asliye Mahkemesi’ne teslimi.

Noterde Vasiyetname İçin Gerekli Belgeler

Vasiyetname hazırlamak sureti ile miras bırakan ölüme bağlı tasarrufla mal varlıkları üzerinde düzenleme yapabilir. Bununla birlikte vasiyetname aracılığı ile saklı paylı mirasçıların saklı payları ihlal edilemez. Bir mirasçı vasiyetname aracılığı ile mirastan mahrum bırakılamaz.

Vasiyetname hazırlanırken miras bırakanın 15 yaşını doldurmamış olması ya da ayırt etme gücünden yoksunluk hali vasiyetnameyi ehliyetsizlik nedeni ile sakatlar. Vasiyetnameyi sakat hale getiren şartlar olsa dahi geçersizlik için iptal davası açılması zorunludur. Vasiyetname iptal davası için yetkili mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesi olurken görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Noterde vasiyetname hazırlanırken resmi memur olan noter tarafından düzenlenmesi gerekir. Noterde hazırlanacak vasiyetname için şekil şartlarına uygunluk ve şahitlere gerek duyulur. Kişinin ayırt etme gücünün olup olmadığını anlamak için bazı durumlarda yetkili makam tarafından sağlık raporu istenebilir.

 • 65 yaş üstü kişiler için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Kimlik bilgileri.

Noterde Vasiyetname Ücreti

Noterde hazırlanacak vasiyetnameler resmi memur tarafından yapılmış kabul edilir. Bu tür bir vasiyetname hazırlanacağı zaman kişinin ayırt etme gücünün yerinde olup olmadığını anlamak için sağlık raporuna da gerek olabilir. Noterde vasiyetname ücretinde her yıl yapılan düzenlemeler doğrultusunda değişiklik olabilmektedir. 2023 noterde vasiyetname ücreti 783,82 TL olarak düzenlenmiştir.

Vasiyetname İptal Edilebilir mi?

Vasiyetname hazırlanırken kanunda ön görülen şekil şartına uyulması zorunludur. Hazırlanmış olan bir vasiyetname şekil şartına uygunluk taşımadığında kesin hükümsüz kabul edilmek yerine iptal davası açmak sureti ile iptal edilebilmektedir. Şekil şartlarını yerine getirmeyen vasiyetnameler bozulabilir. Bunun için iptal davası açılması ise zorunludur.

Vasiyetin iptali davası açabilen kişilerin de taraf şartına sahip olması gerekmektedir. Vasiyetin iptali davasını açabilen kişilerin vasiyetin iptalinde menfaati olan mirasçılar olması koşulu aranır. Bunun yanı sıra vasiyet alacaklıları da dava açabilir. Hazinenin vasiyetin iptali davası açabildiği durumlar ise son mirasçı sıfatına haiz olduğu durumlardır.

Vasiyetnamenin İptal Edilmesi

Vasiyetnamenin iptal edilmesi iptal davası açarak mümkün olur. Kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmayan vasiyetnameler dava açılmak sureti ile iptal edilir. Usule ve esasa uygun olmayan vasiyetnameler için açılacak iptal davasında esasa ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Vasiyetnamenin ehil olmayan kişilerce hazırlanması,
 • Vasiyetnamede irade sakatlığı görülmesi,
 • Vasiyetnamede hukuka ve ahlaka aykırılık,

Vasiyetnamede şekle ilişkin aykırılıklar vasiyetnamenin hazırlanma biçimi dikkate alınarak incelenir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Resmi şekil şartına uymamak,
 • El yazılı şekil şartına aykırılık,
 • Sözlü hazırlanma şartlarına aykırılık.

Vasiyetnamenin iptali davası açılacağı zaman davacının hak sahibi olduğunu öğrenmesinin ardından 1 yıllık süre içinde başvuru yapması gerekir. Bu süre aşıldığında hak düşer. Bir yıllık süre vasiyetnamenin açılarak ilgililer huzurunda okunması ile başlamaktadır. Vasiyetname açıldıktan sonra her halde iyi niyetli davalılara karşı 10 yıllık, kötü niyetli davalılara karşılık da 20 yıllık süre geçtikten sonra iptal davası açma hakkı düşmektedir.

İptal davası açma koşullarını sağlamayan vasiyetname bozulmayan vasiyetname olarak murisin talep ettiği şekilde yerine getirilir. Vasiyetname miras bırakanın ölümünün ardından Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bir ay içinde açılır. Açılacağı zaman hangi gün ve saatte bu işlemin yapılacağı yönündeki karar mahkemece verilmektedir.

Vasiyetname açılacağı zaman Sulh Hukuk Mahkemesi bilinen mirasçılara bildirim yapar. Mirasçıların bu çağrıya iştirak edip etmediğine bakılmaksızın ilan edilen gün ve saatte vasiyetname açılarak tutanak tutulur. Bu süreçte vasiyetname ile ilgili bir itiraz işlemi olduğunda vasiyetnameyi açan mahkemenin herhangi bir işlem yapma yetkisi bulunmaz.

İtiraz işlemleri söz konusu olduğunda vasiyetnamenin tenfizini yapan mahkeme muhatap alınmalıdır. Miras Hukuku’nu ilgilendiren bu konuda hak kaybı yaşanmaması adına alanında uzman hukukçulardan destek alınması her zaman önem arz eder. Şimdi, konu ile ilgili merak edilen ve yanıtı sıkça aranan sorulara değineceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?

Vasiyetnamenin kanunda yer alan koşulları sağlayarak hazırlanması durumunda geçerlilik süresi ile ilgili bir kısıtlama bulunmaz. Mahkeme kararı ile iptal edilmediği sürece koşulları sağlamış olan vasiyetnameler geçerli kabul edilir ve süre sınırlamasına tabi olmaz.

Vasiyetname Bozulur mu?

Kanunda yer alan şekil şartlarına uygun düzenlenmeyen vasiyetnamelerin bozulabilmesi mümkündür. Vasiyetnamenin bozulması iptal davası açmak sureti ile söz konusu olur.

Evde Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Evde hazırlanacak vasiyetname miras bırakanın el yazısı ile hazırlanmış olmalıdır. Vasiyetnamede gün, ay ve yıl şeklinde tarih yer almalı ve bu belge hazırlayan kişi tarafından da imzalanmış olmalıdır. Hazırlayan kişi ayırt etme gücünde olmalı ve 15 yaşını da tamamlamış bulunmalıdır.

Noterden Yapılan Vasiyetname Geçerli mi?

Noter, resmi memur olarak kabul edilir. Kanunda yer alan şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış vasiyetname geçerli olur. Noterde hazırlanan vasiyetnameler bu koşulları sağladıkları takdirde geçerlidir.

Vasiyetname İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Vasiyetname hazırlanırken kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının anlaşılabilmesi için sağlık raporu istenebilir. Bu durumda tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınması gerekir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname üç şekilde hazırlanabilir. Resmi vasiyetname, el yazmalı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak hazırlanabilen bu belgeler ölüme bağlı tasarrufla ilgilidir. Kanunda yer alan şekil şartlarını sağlamış olan vasiyetnameler geçerli kabul edilir.

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vasiyetname kanunda yer alan şekil şartına ahlaka ve hukuka uygun olduğunda içeriğinde yer alan biçimde miras paylaşımı yapılması gerekir. Bununla birlikte miras bırakan vasiyetnamesi aracılığı ile mirasçıların saklı pay oranlarını ihlal edememektedir. Miras bırakanın mirasçıları olmaması durumunda tüm mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabilmesi mümkündür.

Vasiyetname Tenfizi Ne Demek?

Vasiyetname düzenleyen miras bırakanın vefatı gerçekleştiğinde vasiyetin açılması görevli ve yetkili mahkemenin yerine getireceği bir işlemdir. Vasiyetnamenin açılarak içeriğine uygun olarak işlemlerin yapılması vasiyetnamenin tenfizi anlamına gelir.

Vasiyetname Tapuya Nasıl Tescil Edilir?

Tenfiz kararı alındıktan sonra vasiyetnamenin onaylı bir örneği ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne yapılacak müracaatın ardından vasiyetname tapuya tescil edilebilir.

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.