• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Kentsel Dönüşüm Yasası Kapsamında Alınan Yıkım Kararına İtiraz

Makalemizde kentsel dönüşüm yasası kapsamında alınan yıkım kararlarına itiraz ile alakalı olarak bilgiler paylaşılacaktır.

1-) Kentsel Dönüşüm Yasası

Şehirleşmenin beraberinde getirdiği sorunlara çözüm bulmak amacıyla 31/05/2012 tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Uygulamada kentsel dönüşüm olarak da bilinen bu kanun ile birlikte özellikle kullanılması risk taşıyan yapı ve alanların iyileştirilerek veya tasfiye edilerek barınmaya elverişli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde oldukça yeni olan bu uygulama sayesinde çarpık kentleşmenin ve kaçak yapıların yoğun olduğu şehirlerde olası bir afet nedeniyle oluşacak olan tahribatın en aza indirilmesi öngörülmüştür. 6306 sayılı kanun kapsamında idarece verilen bu kararlara itiraz edilmesi ve iptal davası açılması mümkündür.

2-Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl Başlar?

Kentsel dönüşüm sürecini başlatabilmek ve kanunun sağladığı haklardan yararlanabilmek için ilk olarak riskli yapı tespitinin yapılması zorunludur. Riskli yapı kavramı 6306 sayılı kanunun 2.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre riskli yapı, ” Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” şeklinde tanımlanmıştır. Riskli yapıların tespiti için öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcilerinin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlara müracaat etmesi gerekmektedir. Yapı maliklerinden birinin yetkili mercilere başvuru yapması, risk tespiti işlemlerinin başlatılması için yeterlidir. Risk tespiti için gereken masraflar, yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından ödenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespiti için yapı maliklerine veya kanuni temsilcilerine süre verilebilir. Şayet verilen süre içerisinde yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapı risk tespit talebinde bulunulmazsa risk tespiti, bakanlıkça veya idarece yapılır. Ruhsatsız olan yapılar da 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm uygulamasına tabiidir. Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmaması nedeniyle arsa paylı tapu bulunuyorsa yapının maliki tarafından; arsa üzerinde bulunan yapı başkasına aitse ve bu husus tapu kütüğüne şerh edilmişse, lehine şerh düşülen kişi tarafından riskli yapı tespiti başvurusu yapabilir.

3- Riskli Yapı Tespit Talebi Nereye Yapılır?

Riskli yapı tespiti için Bakanlıkça lisanslandırılmış olan kurum kuruluşlara, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir ilçe belediyelerine başvurulabilir. Başvuru yapabilmek için tapu belgesi ve kimlik kartının fotokopisinin ilgili kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Şayet başvuru bir avukat aracılığıyla yapılacaksa vekaletnamede riskli yapı tespiti başvurusu yapma yetkisi açıkça yazılmalıdır. Başvuru neticesinde yapılan incelemeler ve değerlendirilmeler sonucunda yapının riskli olduğuna kanaat getirilirse; tespiti yapan kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da idareye bildirilir. Raporda bir yanlışlık ve eksiklik bulunmadığı takdirde şerh bildirimi ilgili tapu sicil müdürlüğüne bildirilir.

4- Yıkım Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tapu sicil müdürlüğü tarafından tapu kütüğünde bulunan beyanlar hanesine riskli yapı şerhi işlenir ve ayni ve şahsi hak sahiplerine gerekli tebligatlar yapılır. Tapu Müdürlüğü yapılan bu tebligatla yapının riskli olduğunu ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmeği takdirde yapının belirtilen süre içerisinde(en az 60 gün)yıktırılacağı hususu bildirilir. İlgililere sadece rapor sonucu tebliğ edildiğinden, sadece yapının riskli olarak tespit edilmesine itiraz edilebilir. İtiraz yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabilir. Bu kararlara itiraz edildiği takdirde bir teknik heyet tarafından incelemeler yapılarak gerekçeli bir karar verilir.

5- İtirazın Reddi Halinde Dava Açılabilir Mi?

Yıkım kararına karşı yapılan itiraz neticesinde itirazın sonuçsuz kalması veya reddedilmesi halinde bu kararın ilgililere tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilir. İptal davası, yapının bulunduğu yer idare mahkemesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı davalı olarak gösterilerek açılmalıdır. İptal davasının açılması, yıkım kararını durdurmayacağı için davanın yürütmenin durdurulması talepli olarak açılması oldukça önemlidir. Mahkeme, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu kanaatine varırsa yürütmenin durdurulması kararı alarak yıkım sürecinin durdurulmasını sağlayabilir. Riskli yapı tespit raporları ve yıkım kararları için dava açmadan önce idareye başvuru şartı bulunmamaktadır.

Şayet;

-Riskli yapı raporuna itiraz edilmezse,

– Riskli yapı raporuna yapılan itiraz reddedilirse,

– İptal davası açılmazsa veya

-İptal davası sonucunda talep reddedilirse, yıkım süreci başlayacaktır.

KAYNAKÇA

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm

Yorum Yap

Your email address will not be published.