• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmazlara dair işlemleri düzenleyen, hak ve ödevler belirleyen hukuk dalı olup istisnaların en fazla olduğu alanlardan birisidir. Bu özelliği nedeniyle Gayrimenkul Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda muhakkak uzman desteği almak gerekir. Aksi takdirde telafisi güç hak kayıpları ile baş başa kalmak kuvvetle muhtemeldir. Gayrimenkul Hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan Eşya Hukukunun oldukça önemli bir kısmını teşkil eder. Taşınmazlara dair tüm işlem ve süreçleri, hak ve borçları ifade eder.

Gayrimenkul Hukukunu daha net anlayabilmek için öncelikle gayrimenkul sözcüğünün manasını bilmek gerekir. Gayrimenkul, en kısa ifade ile taşınmaz manasını ihtiva eder. Gayrimenkul Hukukunun temel ilke ve esasları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kanuna ilave olarak Toprak Koruma kanunu ve İmar kanunu gibi pek çok sair yasa ile hüküm altına alınmıştır. Gayrimenkul hukuku avukatı da gayrimenkul hukuku üzerine uzmanlaşmış, bu alandan doğan davalara vekalet ederek deneyim kazanmış avukatlardır. Esasında gayrimenkul hukuku avukatı şeklinde yasal bir tanımlama mevcut olmasa dahi uygulamada, gayrimenkul hukukuna uzman avukatlar için bu isim kullanılır.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara vekalet eden, kişilere hukuki danışmanlık suretiyle yol gösteren avukatlar, uygulamada gayrimenkul hukuku avukatı olarak isimlendirilir. Esasında, gayrimenkul hukuku davalarında kişilerin avukat tutma mecburiyeti bulunmaz. Yürürlükteki mevzuat gereğince yalnızca bazı ceza davalarında avukat tutma mecburiyeti bulunur. Bu itibarla, gayrimenkul davaları söz konusu olduğunda taraflar, gayrimenkul hukuku avukatından hukuki yardım almaksızın davalarını takip edebilir. Ancak bu süreçte taraflar, hatalı veya ihmali bir işlemde bulunduğu takdirde ciddi hak kayıpları yaşayabilir. Bu itibarla, sürecin yürütülmesinde profesyonel destek almak, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına son derece önemlidir.

Deneyimli Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukukundan doğan ihtilafların çözümünde taraflar, sürecin en etkili şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için deneyimli bir gayrimenkul hukuku avukatının bilgisinden istifade etmek ister. Deneyimli gayrimenkul hukuku avukatı, hukuki danışmmanlık veya vekillik hizmeti verdiği kişinin haklarını savunarak menfaat kaybı yaşamasının önüne geçer. Gayrimenkul avukatı tarafından sağlanan vekillik ve danışmanlık hizmetlerine örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir:

 • Ortaklığın Giderilmesi Davası,
 • İmar Uygulamasından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • Müdahalenin Men’i Davaları,
 • Ecri Misil Davaları,
 • Muris Muvaazası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası,
 • Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıklar,
 • Kira Tespiti Davası,
 • Kira Uyarlanması Davası,
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları,
 • İntifa Hakkı Şerhi Davaları,
 • Taşınmaz İpoteğinin Kaldırılması Davaları,
 • Her Türlü Tahliye ve Kira Hukukundan Kaynaklanan Davalar,
 • Kentsel Dönüşümden Kaynaklı Davalar.

İstanbul Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku başlığı altında birçok hukuki işlem bulunur. Bunun yanı sırai bir üst başlıkta ifade edildiği üzere çeşitli dava türleri de mevcuttur. İstanbul gayrimenkul hukuku avukatı, sadece dava takibi hizmeti değil, aynı zamanda kişilere ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir. Söz konusu danışmanlık kapsamında; kişilerin ya da şirketlerin mevcut hukuki süreçlerinde ne şekilde hareket etmeleri gerektiği, belge ve evrakların hukuki açıdan denetimi, hak düşürücü zamanaşımı süreleri, ibraz edilmesi gereken belge ve evraklar, müracaat edilecek ve dava açılacak yetkili merciilerin neresi olduğu ve sair olmak üzere tüm hususlarda hukuki bilgilendirme sağlar.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

İstanbul gayrimenkul avukatı ücretleri, avukattan vekalet talep edecek veya danışmanlık alacak kişi ile avukat arasında serbestçe tayin edilir. Ücretin belirlenmesinde, baro tarafından avukatlar için getirilen asgari sınır da göz önünde bulundurulur. Söz konusu asgari tarifede yer alan miktarın altında bir miktar üzerinde anlaşma sağlanması mümkün değildir. Aksi takdirde baronu tarafından ilgili avukata yaptırım uygulanması gerekir. Bu itibarlar, İstanbul gayrimenkul avukatı ücreti belirlenirken, tarifede ifade edilen ücrette ya da daha üzerinde bir miktar üzerinde mutabık kalınır.

İstanbul gayrimenkul hukuku avukatından vekillik veya hukuki yardım hizmeti talep eden kişilerin her birine farklı miktarda ücretlendirme uygulanır. Zira herbir somut olayın farklı özellikleri ve dinamikleri bulunur. Ücretin belirlenmesinde avukat tarafından dikkate alınan pek çok parametre mevcuttur. Söz gelimi; mevcut dosyanın avukata getireceği iş yükü, somut olayın koşulları ve özellikleri başta olmak üzere çeşitli kriterler fiyatlandırmanın belirlenmesine doğrudan etki eder.