Gayrimenkul Hukuku

ESEN Hukuk Bürosunun temel ilgi alanlarından biri olan  “Gayrimenkul Hukuku” toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır  Türkiye’de uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunu mülkiyet uyuşmazlıkları oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok konusu olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle, detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır.  Bu nedenle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların çözülmesi gerekmektedir.

Ortaklarımız, hukuk müşavirlerimiz ve yardımcı avukatlarımızla birlikte müvekkillerimize İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde olduğu gibi, Marmara, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerindeki illerde de gayrimenkul yatırımlarına hukuki danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarını müvekkillerimiz adına yürütmekte ve detaylı tapu raporları hazırlamaktayız. Yabancı müvekkillerimizin gayrimenkul alımlarında onlar adına başvuru işlemlerini gerçekleştirilmekteyiz.

Gayrimenkul hukuku, gerçek kişiler arasında ya da gerçek kişiler ile kurumlar arasında ya da kurumlar arasında arsa, konut, dükkan vb. taşınmazların ilgili mezvuatlar çerçevesinde incelenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında sürdürülen dava türleri de arazi, arsa, konut, apartman vb. türdeki taşınmazlar ile ilgili sorunlardan meydana gelmektedir.

Esen hukuk bürosu olarak gayrimenkul hukuku alanında pek çok çalışma yürütmekteyiz. Gayrimenkul hukuku alanında yaşanılan olumsuzluklardaki hukuksal bilgi eksikliği ne yazık ki mülkiyetin kaybedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu kapsamda olumsuz durumların yaşanmaması için Esen Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında Profesyonel Avukat Kadromuz ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir;

 • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Gayrimenkulden kaynaklı bütün davaların takibi ve bu konuda danışmanlık verilmesi,
 • Mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin feshi,
 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,

Türkiye’de  yabancıların gayrimenkul alım satımı ile ilgili, aşağıda vereceğimiz bilgilerden
  genel bir kanı  oluşturabilirsiniz;

         2644 sayılı Tapu Kanununu’na göre Türkiye’de gayrimenkul alabilecek yabancı
gerçek ve tüzel kişiler;

 • Yabancı gerçek kişiler; Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ve kanuni kısıtlamalara uygun
  olmak şartıyla taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler.
 • Yabancı şirketler; Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan
  tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde
  taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler. Bunlar
  dışındaki, vakıf, dernek, kooperatif, cemiyet, topluluk ve cemaatler taşınmaz mülkiyeti
  ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinemezler.
 • Yabancı sermayeli şirketler; Doğrudan yabancı yatırımlarda, sermayelerinin tamamı
  veya bir kısmı yabancı gerçek veya tüzel kişilere ait ve Türkiye’de kurulmuş olan
  ticaret şirketleri, Türk Vatandaşlarına tanınan iktisap etme hakkı çerçevesinde
  taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler.

Esen Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine çözüm odaklı vekillik ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul hukukundan kaynaklı sorunların çözümündeki hukuksal süreçlerde hukuksal bilgiye sahip olunmaması, mülkiyet hakkının kaybedilmesine ya da daha kötü sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır. Esen Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında uzman Avukat kadromuz ile sizlere profesyonel danışmanlık ve vekillik hizmeti vermekteyiz. Hemen bizimle iletişime geçerek Gayrimenkul Hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.