• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi *2023 Güncel Sözleşme Örneği

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Arsa payına sahip olanların müteahhitlerle yapacağı anlaşma kapsamında bu tür sözleşmeler imzalanır. Sözleşme kapsamında tarafları bağlayıcı sonuçlar doğar. Sözleşme içeriği ve şartları belirlenirken hukuki destek alınması hak kayıplarını engelleyici bir yaklaşım olur.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanırken sözleşmenin düzenlenmesi aşamalarında ve sonraki süreçlerde sorun yaşamamak adına uzman bir avukattan destek alınması öneme haizdir. Karşılıklı olarak birtakım edimlerin yerine getirileceğini vadeden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karma yapıda ve çift yönlü olma özelliğindedir.

Bahse konu sözleşmeler imzalanırken kanunda öngörülen bir şekil şartı bulunmamakla birlikte resmi olarak hazırlanmaması durumunda hukuki değeri olmaz. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile yüklenici ve arsa payı malikleri arasında karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirileceği kabul edilir. Bu kapsamda ise arsa payı malikleri bir bedel ödemeden daire sahibi olur.

Yüklenici ise arsa üzerinde inşa ettiği yapıdan kendi payına düşen daireleri alır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılması çeşitli sebepler doğrultusunda olur. Yapıların kullanım ömrünün bitmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılmasına yönelik en sık karşılaşılan nedenler arasındadır. Bu tür sözleşmeler kapsamında arsa sahibinin arsaya ait belirli payları müteahhide devrettiği görülmektedir.

Müteahhidin girdiği borç, arsadan kendisine verilen pay karşılığında arsa üzerinde inşa edeceği yapıda arsa malikleri için belirlenmiş olan bağımsız bölümleri teslim etmektir. Arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çok sık karşılaşılan sözleşme türlerinden biridir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi unsurlarını da içinde barındıran arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin sıklıkla yapılması çeşitli sebeplere dayanmaktadır:

    • Artan konut gereksinimi,
    • Yapı stoklarında görülen eskime,
    • Deprem riski karşısında yapıların yenilenme ihtiyacı.

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibinin arsa üzerinde sahip olduğu payların bir bölümünü müteahhide devretmesi ve karşılığında da müteahhidin inşa edeceği yapıdan kendi payına düşen bağımsız bölümleri alması hakkını doğurur. Bu tür sözleşmeler için şekil şartı aranmamakla birlikte resmi olarak hazırlanmadığı takdirde hukuki değeri olmaz.

Arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanırken arsa paylarının devri inşaatın ulaşmış olduğu seviye göz önünde bulundurularak da yapılabilir. Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemekle birlikte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve eser sözleşmeleri kapsayan arsa karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsanın belirli payları yükleniciye devredilir.

Yüklenicinin bu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu ise sözleşmede yer verilen nitelikler uygun bir eser inşa etmektir. Arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde diğer sözleşmelerde olduğu gibi geçerlilik taraf iradelerinin uyumu ile de bağlantılıdır. Türk Borçlar Kanunu kapsamında sözleşmelerin geçerli olabilmesi için taraf iradelerinin uyumuna bakılmaktadır.

Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi resmi olarak hazırlanmalıdır. Noterde ya da tapu dairesinde hazırlanmayan bir sözleşme taraf iradelerini resmi olarak yansıtmış olmaz. Bu sebeple de hukuki değer taşımaz. Şimdi, uygulamada sıkça merak edilen bir diğer hususa, kat karşılığı inşaat sözleşmesine mercek tutacağız.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri karma sözleşme türleri arasında yer almaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici ve malikler arasında karşılıklı irade beyanı yapılırken iradelerin birbiri ile uyumu oldukça önemlidir. Resmi olarak yapılması gereken bu sözleşmeler tapu dairesinde ya da noterde hazırlanır. Sözleşmenin sonlanması için oluşması gereken koşullar şunlardır:

    • Yüklenicinin sözleşme kapsamında taahhüt ettiklerini ifa etmesi,
    • Yüklenicinin vefatı,
    • Yüklenicinin kusur atfedilemeyecek nispetteki imkânsızlık durumları.

İfade edilen sözleşmeler taraflara karşılıklı olarak borç ve alacak yüklemektedir. Bu özelliği ile de tam iki taraflı sözleşmeler kapsamında değerlendirilmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ani edimli borç ilişkisi doğurması da bir diğer özelliğidir. İfa edilen borç, sözleşmenin de sonlanma sebebidir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şekli

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi karma sözleşme türleri arasında yer alırken bu sözleşmeler şekil şartına bağlı değildir. Bununla birlikte resmi olarak hazırlanmadıklarında geçerlilik kazanmazlar. Çift taraflı sözleşme türlerinden olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tam iki taraflı sözleşme türlerindendir.

Tarafların karşılıklı olarak edimleri yerine getirmekle yükümlü oldukları bu tür sözleşmeler imzalandıktan sonra yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri resmi olarak hazırlanmalıdır.

Noterde ya da tapu dairesinde imzalanacak olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde resmî belge özelliği evraka hukuki değer katmaktadır. Resmi biçimde hazırlanmayan sözleşmelerin geçerliliği yoktur. Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmesi uyarınca yüklenicinin arsa sahibinin arsasının üzerinde belirli payların mülkiyetine bağlı olarak bağımsız bölümler inşa etmesi söz konusu olmaktadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Unsurları

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi unsurları arasında arsa malikinin arsa paylarını devir borcu, müteahhidin kat yapma borcu ve müteahhidin kat yapma borcu yer alır. Yüklenicinin kat yapma yükümlülüğünü yerine getirmesi karşılığında arsa maliki de arsada belirli payları müteahhide devretme borcu altına girmektedir.

Eser sözleşmelerde ücret, sözleşmenin esas unsuru olurken arsa payı karşılığında yapılan inşaat sözleşmelerinde ücret para yerine müteahhide devredilen arsa payı olmaktadır. Bu tür sözleşmelerde ücretin para olması zorunlu değildir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile amaçlanan yalnızca arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin yapılması değildir.

Müteahhit kendisine devredilecek arsa payı bölümlerine de yapacağı bağımsız bölümleri tamamlar ve ana yapıyı ortaya çıkarır. Yüklenicinin bu sözleşme kapsamında borçlandığı iki edimden biri arsa sahibine belirlenmiş bağımsız bölümleri teslim etmek ve diğeri de kendisine verilen arsa payına karşılık arsa üzerinde bina inşa etmektir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Özellikleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi özellikleri arasında ani edimli sözleşme olması yer alır. Ani edimli sözleşmelerde borç ilişkisi edimin ifası ile borcun sona ermesi şeklinde gelişir. Alacaklının menfaatinin bir anda gerçekleşmesi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini ani edimli hale getirmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde taşınmaz satımı ve eser sözleşme unsurları bir aradadır.

İfade edilen sebepten dolayı, karma nitelikli sözleşmeler arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de yer alır. Karşılıklı sözleşme niteliği de arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin bir diğer özelliğidir. Bu sözleşmelerde tarafların her biri borç yükü altına girmektedir.

Arsa sahibi arsa paylarını yükleniciye devretme taahhüdünü yaparken yüklenici de bağımsız bölümlerin inşasını yapmayı ve arsa sahibine devretmeyi kabul etmektedir. Bir diğer konuya değinmeden önce özelikle belirtmekte fayda var ki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli bir gayrimenkul avukatından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Uygulama Şekilleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulama şekilleri bakımından 4 biçimde yapılabilir. Bunlardan biri arsa malikinin arsa paylarının belirlenen kısmının satışını vadetmesidir. Bunun karşılığında yüklenici inşaat yapmayı taahhüt eder. İkinci türde ise arsanın tamamı yükleniciye devredilir. Bu durumda arsa tapuda bütünü ile yükleniciye devredilmektedir.

Üçüncü yöntemde belirli paylar yükleniciye devredilmek sureti ile işlemler yapılır. Bir diğer yöntem ise arsa paylarının inşaatın tamamlanma aşamasına göre yükleniciye devredildiği süreçleri kapsar. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde en sık uygulanan yöntem ilk seçenek olmaktadır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri resmi şekilde düzenlenmediklerinde kural olarak geçerli olmayacağından hukuki sonuç doğurma kabiliyetinde de olmaz. Bu sebeple sözleşmelerin gerek düzenlenme gerekse iş ve işlemlerin takibi süreçlerinde hukuki destek alınması öneme haizdir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde tarafların uymak zorunda olduğu yükümlülükler yazılı olarak beyan edilirken bu sözleşmeler resmi olarak hazırlandığında hukuki değere sahip olur. Sözleşmede yer verilen edimler yerine getirilmediğinde uyuşmazlık ortaya çıkar.

Hukuksal açıdan ortaya çıkan uyuşmazlıklar için resmi makamlara başvurulması gerekir. Bu durumda da mahkemeler devreye girer. Edimin yüklenici tarafından ayıplı biçimde teslim edilmiş olması uyuşmazlık sebeplerinden biridir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Tarafların tacir olarak sözleşmede yer alması durumunda Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurulur. Arsa sahibi ayıplı şekilde teslim edilen edimler için yasal süresinde ihtar çekmek sureti ile yükleniciye bildirim yapmalıdır. Gizli ayıbın olması durumunda ise ayıbın öğrenildiği tarih itibari ile bildirim süresi başlar. Ayıplı edimlerde zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Gizli ayıbın olduğu edimler için bildirim süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir. Tam iki taraflı sözleşmelerin önemli bir özelliği iki tarafa borç yüklemesidir. Bu tür sözleşmelerin imzalanması tarafları borçlu ve alacaklı statüsüne sokar.

Yüklenici ve arsa malikinin edimleri belirlendikten sonra karşılıklı olarak mübadele edilir. Bu kapsamda ise arsa malikinin arsa üzerindeki belirli payları yükleniciye devretme vaadi karşısında yüklenici de inşa edeceği bağımsız bölümlerin belirlenmiş olanlarını arsa malikine teslim eder.

Kentsel Dönüşüm Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kentsel dönüşüm eskiyen yapı stoklarının yenilenmesi için yapılan bir uygulamadır. Gerek ülkemizde deprem riskinin insan yaşamını tehdit etmesi gerekse eskiyen ve kullanımı risk oluşturan yapıların yenilenmesi kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına yol açmaktadır. Kentsel dönüşümde arsa maliki, yüklenici ve idarenin birlikte hareket ettiği görülmektedir.

Kullanım ömrü tamamlanan yapıların yıkılarak yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılır. Arsa malikleri yüklenici sıfatı ile görev yapacak olan müteahhitlerle anlaştıklarında binalarını yenileme şansı elde eder. Taraflar arasında imzalanacak olan sözleşmeler ise noter veya tapu müdürlükleri vasıtası ile resmi şekilde hazırlanır.

Kentsel dönüşüm için çeşitli şekillerde çalışma yapılabilir. Bu kapsamda arsa malikleri kendileri inşaat yapabileceği gibi müteahhitlerle anlaşarak da yol alabilir. Uygulamada sıklıkla tercih edilen yöntem, müteahhitlerle yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler aynı zamanda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olarak da bilinir.

Türk Borçlar Kanunu incelendiğinde hukuk sisteminde geçerli olan sözleşme serbestisi ilkesi ile karşılaşılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karma nitelikli bir eser sözleşmesidir. Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca hazırlanan sözleşmelere özel hükümler konabilmektedir. Bunun yanında konulacak özel hükümlerin kamu düzenine yönelik hükümlere ve emredici hükümlere aykırılık içermemesi gerekir.

Yüklenici edimini ifa ederken ilim ve fen kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda inşa edilecek yapıda ilim ve fen kurallarına uygunluk aranır. Yüklenicinin edimi gereği gibi yerine getirmemesi sözleşmede aksi bir hüküm olmaması durumunda fesih nedeni olarak kabul edilmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanırken hukuki destek alınması hak kayıplarını engeller. Hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç kayıplar yaşanmaması adına hukuki yardıma başvurmak, sürecin müspet seyri bakımından en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Ayrıca şu hususlara dikkat edilmelidir.

    • Sözleşmenin resmi olarak hazırlanmış olması,
    • Sözleşmenin noter kanalı ile ya da tapu dairesinde hazırlanması,
    • Sözleşmeye konu edinilen arsanın imar durumu,
    • İnşaatın hangi sürede teslim edileceği ve anahtar teslim biçimi,
    • Vekalet verilecekse şekli ve kapsamı,
    • Arsa payı devrinin yükleniciye ne şekilde ve ne zaman yapılacağı,
    • Uygulama şekli ve zamanı,
    • Kentsel dönüşüm işlemlerini kimin yapacağı,
    • Yapının teslim tarihi,
    • İnşaat ruhsatı başvuru işlemleri,
    • İskân, kat ittifakı ve kat mülkiyeti düzenlenmesi,
    • Bağımsız bölümlerin nasıl paylaşılacağı,
    • Kira ödemelerinin miktar ve başlama süreleri,
    • Teslimatın gecikmesi durumunda ödenecek kira miktarı ve süresi,
    • Haklı fesih nedenleri ve mücbir sebeplerin neler olduğu,
    • Yüklenici ve arsa maliklerinin giderleri,
    • Tapu şerhi, vergiler, resim ve harçlar.

Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici ile arsa maliki arasında karşılıklı olarak borç alacak ilişkisi doğar. Bu kapsamda arsa maliki arsanın belirlenmiş paylarını müteahhide devredeceğini vadederken müteahhit de inşa edeceği yapının kat malikine ait olan bölümlerini kusursuz olarak teslim edeceğini beyan eder. Bu sözleşmeler karma sözleşme türleri arasında yer alır.

Sözleşmeler yapılırken resmi olarak hazırlanır ve tarafların yükümlülüklerine yer verilir. Arsa payı karşılığında inşaat sözleşmelerinde sözleşmeden dönme/fesih hallerinden ayrı olarak sözleşmenin ifa edilmesi sözleşme sonlanması ile sonuçlanır.

Sözleşme ifası dışında sözleşmeyi sonlandırabilecek durumlar arasında müteahhidin vefatı ya da imkânsızlık halleri de bulunur. İmkânsızlık halleri ile kastedilmek istenen sözleşmenin kurulmasının ardından ortaya çıkan ve borçluya kusur atfedilmesine engel olan durumlardır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda başvuru mercii mahkemelerdir. Bu durumda tarafların Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekir. Sözleşmede taraflara tacir sıfatı yüklendi ise o zaman Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli mahkemelerdir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi örneğinden hareketle sözleşme düzenlenmesi, gelecekte telafisi güç ve hatta zaman zaman imkansız kayıpların yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan, örnek bir şablon üzerinden değil, uzman bir avukat marifetiyle hazırlanmış özgün bir dilekçe üzerinden hareket etmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yargıtay Kararları

Arsa payı inşaat sözleşmesi sebebiyle ihtilaf yaşayan ve bu sebeple yargı yoluna müracaat eden taraflar, mevcut uyuşmazlıklarının akıbeti hakkında fikir sahibi olabilmek için çoğu zaman üst mahkeme kararlarının ne yönde seyrettiğini araştırır. Bu çerçevede örnek bir Yargıtay kararına aşağıda yer verilmiş olup, konu hakkında daha fazla kararı incelemek için https://karararama.yargitay.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

    1. Hukuk Dairesi 2016/5991 E. ,2019/2464 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 17.09.2013 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine davalının aykırı davrandığını ileri sürerek müvekkiline verilmesi gereken bağımsız bölümlerin tapuda müvekkili adına tesciline, tapu paylaşımı mümkün olmadığı takdirde müvekkiline verilmesi gereken hisse oranında tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, deliller ve tüm dosya kapsamından; taşınmazdaki mevcut inşaatının ve davacıya fiilen ve tapuda devredilen bağımsız bölümün dosyadaki sözleşmelerle uyumlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili olmadığı takdirde tazminat istemine ilişkindir.

6502 sayılı Kanun’un 3. maddesinin gerekçesinde eser sözleşmelerinin kanun kapsamına alınmasına herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Ancak Kanun’un sistematiği nazara alındığında kanunda zikredilen eser sözleşmelerinden kastın; ticari ve mesleki olmayan amaçlarla, salt kişisel ihtiyaçları için kullanma ve tüketme amacıyla gerçek ve tüzel kişi ile tüketici arasında yapılan eser sözleşmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu’nun 355 vd., 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türüdür. Bu sözleşmelerin bir tarafı arsa sahibi diğer tarafı yüklenicidir. Bu tür sözleşmelerde arsa sahibinin Tüketici Kanunu’nda 3/k maddesindeki tüketici tanımına uymadığı açıktır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç, arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin 6502 sayılı Kanun’da tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine konu işin üst düzey teknolojiyi gerektirmesi, sözleşme kapsamında taşınmaz satış vaadi ve inşaat sözleşmelerinin de bulunduğu nazara alındığında 6502 sayılı Kanun’da kanun koyucunun salt kullanma ve tüketme amacına yönelik mutfak, dolap yaptırmak, araç tamiri yapmak gibi dar kapsamlı eser sözleşmelerini kastettiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının kabulü gerekir.

Bu durumda davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilerek, tüketici mahkemesince, HMK’nın 114/1-c ve 115/2. maddesi hükümleri uyarınca göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken işin esası hakkında yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

2-Bozma nedenine göre davalılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün re’sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Arsa malikinin arsasından belirli payları müteahhide devretmeyi vadetmesi ve müteahhidin de buna karşılık inşa edeceği yapıdan belirlenmiş bağımsız bölümleri arsa malikine teslim edeceğini beyan etmesi ile kurulan karma sözleşmeler arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleridir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekli Şartlar Nelerdir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri resmi olarak hazırlanmak zorundadır. Aksi durumda geçerliliği bulunmaz. Noter huzurunda ya da tapu dairesinde hazırlanmaları gerekir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Zamanaşımı Nedir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uyarınca teslim edilen yapının ayıplı olması durumunda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu tür durumlarda müteahhide bildirim yapılması gerekir. Gizli ayıp söz konusu ise zamanaşımı süresi 20 yıldır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri noter huzurunda ya da tapu dairesinde düzenleme biçiminde yapılmalıdır. Bu sözleşmeler arsa payı devri içerir. Sözleşmenin hükümsüz olmaması için resmi olarak düzenlenmesi gerekir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Türü Nedir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi taraflara borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Çifte tipli ve karma özellikte olması sözleşmenin özellikleri arasındadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tapu Şerhi Yapılabilir mi?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde tapu şerhi yapılabilir. Sözleşmeye konu olan arsanın tapu siciline konan şerh, müteahhit lehine “inşaat yapma hakkı vardır” biçiminde olabilir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Sonlanır?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi edimin ifası ile sonlanır. Bunun yanı sıra yüklenicinin vefatı ya da kusuru olmaksızın eserin tamamlanma yeteneğinin ortadan kalkması durumlarında kendiliğinden sona erer.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.