• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname iptali, mal varlığına sahip olan kişinin vefatı öncesi kendi kararları ile hazırladığı vasiyetnamenin, yasal koşullarda mirasçı olan kişilerin bu maldan alacakları hakları zedeliyor ise mirasçıların saklı paylarını almak için dava yoluyla talep ettikleri işlemdir.

Hukuk kapsamında, bir kişinin vefat etmesi durumunda mallarının kimlere, nasıl bölüştürüleceği belirlenmiştir. Mirası bırakan kişi ise yasada yer alan kriterlere göre mirasını bırakmayı tercih etmeyebilir. Bu gibi bir durumda kişi, kanunda yer alan şartlar çerçevesinde yeni bir vasiyetname düzenler. Bu vasiyetname ise genel kapsamda mirastan pay alacak olan kişilerin haklarını zedeleyebilir. Mirasçılar bu durumda saklı kalan paylarını almak amacıyla, dava açarak vasiyetnamenin iptali için talep gerçekleştirirler.

https://esen.av.tr/vasiyetname-nedir/

Vasiyetname İptali Nedenleri Nelerdir?

Vasiyetname iptal sebepleri şu şekilde sıralanırlar:

  • Vasiyetname miras bırakan kişinin tasarruf ehliyeti olmadığı bir durunda düzenlenmişse iptal sağlanır.
  • Kişinin vasiyet yapması için en az 15 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Bu kapsamda ayırt etme gücüne sahip olduğu ifade edilir. Bu şarta uygunluk sağlanmaması halinde vasiyetname iptal olur.
  • Kişi yaşlılığı sebebiyle ayırt etme gücünü kaybedecek bir hastalık taşıyor ve bu sırada vasiyetname hazırlıyor ise mirasçılar iptal davası açma hakkına sahiptirler. İptal işlemi gerçekleşmemesi için kişinin ehliyet durumu doktor raporu ile kanıtlanmalıdır.
  • Vasiyetname korkutma, yanıltma, aldatma gibi koşullar altında kişiye düzenletilmiş ise mirasçılar iptal talebinde bulunma hakkına sahiptirler. Lehine vasiyet yapılanların, miras bırakan kişiye bakmayacaklarını bildirmeleri, bu manevi korkunun kişinin üzerinde yaratılması ve vasiyetnamenin hazırlatılması, Yargıtay kararında iptal sebebidir.
  • Vasiyetin içeriği hukuka ve ahlaka aykırılık teşkil ediyorsa, vasiyetnamenin iptali istenir. Mirasçının eşinden boşanması koşulu ile yapılan vasiyetnamelerin iptali talep edilir.

Vasiyetnamenin Kanundaki Şekillere Uygunluk Taşımazsa Ne Olur?

Vasiyetname kanun kriterlerine uygun değilse olan, iptal işleminin talebidir. Bir vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uygun olarak düzenlememişse, mirasçılar iptalini isteyebilir.

Vasiyetname resmi şekilde, el yazısı ile veya sözlü olarak yapılmalıdır. El yazısı olan bir vasiyetname baştan sona kadar kişinin el yazısı ile oluşturulmalı ve tarih eklenmelidir. Resmi vasiyetname de ise kişinin isteklerini iki adet tanık huzurunda aktarması ile gerçekleşmelidir. Aynı zamanda, tanıklar vasiyetin önlerinde yapıldığını ve miras bırakanın tasarrufa sahip olduğunu beyan etmeli ve imza eklemelidirler. Bu kanundaki şekillere uygunluk kriterlerinin sağlanmaması halinde vasiyetname iptal olur.

Vasiyetname İptali Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Vasiyetname iptal davası açma hakkı olanlar, vasiyetnamenin iptal edilmesi işleminde menfaati olan mirasçılar ya da vasiyet alacaklılarıdır. Vasiyet iptali davası, lehine vasiyet yapılan mirasçılara karşı açılır. Diğer yandan vasiyet eden kişi hayatta ise vasiyetnamenin iptali talep edilemez ve bu yönde dava açılamaz.

Vasiyetname İptal Davası Nerede Açılır?

Vasiyetname iptali davası açma yeri, miras bırakanın yaşadığı son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Vasiyetnamenin iptali davası, davacının hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 sene, vasiyet edenin vefatı sonrası iyi niyetli davalılara karşı 10 sene, iyi niyeti bulunmayan davalılara karşı 20 sene içinde açılmalıdır.

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Yorum Yap

Your email address will not be published.