• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Terekenin Tespiti Davası | Dava Dilekçesi Örneği 2022

Terekenin Tespiti Davası | Dava Dilekçesi Örneği 2022

Terekenin tespiti davası; mirasbırakana ait tüm malvarlığının tespiti için açılan davadır. Uygulamada miras tespit davası olarak da bilinen terekenin tespiti davası, mirasçılar açısından oldukça büyük önem taşır. Çünkü miras paylaşımı, dava ile belirlenecek tespite göre gerçekleştirilecektir. Türk Medeni Kanunu md.589 ve devamı hükümlerinde düzenleme alanı bulan terekenin tespiti davası, esasen zaruri olmasa da hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına uzman ve deneyimli bir miras hukuku avukatı nezaretinde yürütülmesi gerekir.

Tereke Nedir ve Nasıl Tespit Edilir?

Tereke, mirasbırakanın yaşamını yitirmesi halinde meydana gelen ve mirasçılara intikal eden aktif ve pasif malvarlığının tamamını ifade eden miras hukuku kavramıdır. Terekenin tespiti işleminde miras bırakana ait aktif ve pasiflerin tamamı hesaba dahil edilir. Aktiflerin tamamından pasiflerin tamamı çıkarılarak mirasçılara intikal edecek net tereke belirlenir. Terekenin aktifi kavramından anlaşılması gereken; murisin taşınır ve taşınmaz malları, alacakları ve alacaklarına bağlı faizlerdir. Terekenin pasifleri ise miras bırakanın borçları ve birtakım masraflarıdır. Miras bırakanın malvarlığından çıkarılacak olan borç ve masraflar şu şekilde ifade edilebilir:

  • Miras bırakanın borçları,
  • Cenaze giderleri,
  • Terekenin mühürlenmesi ve yazılması için yapılan masraflar,
  • Muris ile birlikte yaşayan kişilerin 3 aylık geçim giderleri,
  • Eğitimine devam eden ve engelli çocuklara ödenecek tazminat bedeli.

Sıralanan borç ve giderler, murisin malvarlığından çıkarılmadığı takdirde terekenin mirasçılar arasında paylaştırılması mümkün değildir.

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davasının açılması ile birlikte mahkeme tensip zaptı düzenleyerek kişinin mallarının ve borçlarının tam olarak tespt edilebilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazar. Sürecin sağlıklı ve düzgün bir şekilde işletilmesi ile birlikte murisin malları ve borçları eksiksiz bir biçimde tespit edilir. Mirasın tespiti davasında önemli olan husus; terekenin tespiti dava dilekçesi ile ileri sürülen talebin eksiksiz olmasıdır. Zira mahkeme, davacı tarafından talep edilen hususlara bağlı kalarak tespitte bulunur. Bu itibarla, dava dilekçesinde yapılacak herhangi bir eksiklik, kişinin hak kaybı yaşamasına zemin hazırlayabilir. Sürecin en doğru şekilde yürütülmesi için uzman desteği almak yararlı olacaktır.

Hukuki hak ve işlemlerin varlığı veya yokluğunun tespit edildiği davalar, tespit davası olarak isimlendirilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince terekenin tespiti davası da bir tespit davasıdır. Bu dava ile mirasçıların, murisin sahip olduğu aktif ve pasiflerini öğrenmesi sağlanır. Mirasın tespiti davasının açılabilmesi için, miras bırakanın ölümünü takip eden herhangi bir süre, hak düşürücü veya zamanaşımı süresi olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle mirasçılar, herhangi bir zamanda bu davayı açabilir. Fakat tespit işleminin sorunsuz tamamlanabilmesi adına geç kalınmaması önemlidir.

Terekenin tespiti davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bu davada yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Miras tespit davası söz konusu olduğunda uygulamada dava sürecinde karşılaşılacak masraf ve giderler de merak edilir. Bu davada karşılaşılacak masraflar her bir somut olaya göre farklılık gösterecektir. Kişi, dosya masrafı, dava harcı ve vekalet ücretine katlanacaktır. Kişi, bir avukat ile anlaşmadığı takdirde vekalet ücreti ödemeyecek olup avukatla birlikte hareket etmesi halinde avukat ve kişi arasında serbestçe kararlaştırılacak avukatlık ücretini de ödeyecektir.

Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Mirasın tespiti davası, hukuki yararı bulunan kişiler tarafından açılabilir. Bu davada hukuki yararı bulunan kişiler ise yasal ve atanmış mirasçılardır. Bunun yanı sıra murisin ve mirasçıların alacakları da şartların mevcudiyeti halinde terekenin tespiti davasını açabilir. Bu davada mirasçıların birlikte hareket etme mecburiyeti yoktur. Mirasçılardan her biri, diğer mirasçılardan münferit olarak bu davayı açabilir ve neticeye ulaşabilir.

Davayı açan kişi ve kişilerin temel talebi, murisin malvarlığının tespitidir. Bu doğrultuda mirasçılar, resmi ve özel kurumlara mahkeme tarafından müzekkere yazılarak malvarlığının net bir biçimde tespit edilmesini talep edecektir. Söz gelimi; taşınmazlar için tapu müdürlüğüne, bankalarda bulunan mevduatlar için bankalara müzekkere yazılması talebini ileri sürebileceklerdir.

Terekenin Tespiti Davası Süresi ve İhtiyati Tedbir

Miras mallarına dair işlem yapılmasına mani olunması amacıyla mirasçılardan her biri, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edebilir. Mirasın tespiti davası ile verilerecek ihtiyati tedbir kararı sonrasında ilgili malın artık mirasçılara ait olduğu ve üzerinde işlem yapılamayacağı, karar ile sabit kılırnı. Mirasçıların bu yönde bir talebi olmasa dahi hakim, somut olayın koşullarını ve özelliklerini re’sen dikkate alarak ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Terekenin tespiti davası süresi ile ilgili net bir süre ifade etmek mümkün değildir. Zira teredeki haklar ve borçların durumu, ilgili kurumlara yazılan müzekkerelerin yanıtlanma süresi, bilirkişi raporu ve davanın avukat yardımı ile yürütülmesi gibi birçok husus, dava süresine doğrudan etki eder. Ancak mirasın tespiti davası süresi takriben 2 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanır.

Mirasın Tespiti ve Paylaştırılması

Mirasın tespiti davası ile yalnızca tereke tespiti gerçekleştirilir. Davada miras paylaştırılması söz konusu değildir. Mirasçılar, mirasın paylaştırılması için veraset ilamı almak suretiyle ilgili alacakların devri için lazım gelen işlemleri haricen yapmalıdır. Takip eden süreçte mirasçılar arasında ihtilaf yaşanması halinde ortaklığın giderilmesi davası ile çözümlenecektir. Miras paylaşımı, mirasçıların yasaca ifade edilen miras pay oranlarına ya da aralarında yaptıkları anlaşma oranlarına göre gerçekleştirilir.

Mirasçıların, mirasbırakanın borçlarından sorumlu tutulup tutulmayacağı da uygulamada merak edilen hususlardandır. Mirasçılar, mirasbırakanın aktiflerinden ve pasiflerinden sorumludur. Bu nedenle, murisin birtakım borçları da mirasçılara intikal edecektir. Mirasçılar, mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmak istemiyor ise bu takdirde reddi miras yoluna giderek mirasın reddedebilecektir.

Terekenin Tespiti Davası Dilekçesi Örneği 2022

 

İSTANBUL … SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI: İsim Soy isim (TC Kimlik No: …)

Adres

VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALI

KONU: Tereke tespiti talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, banka kayıtları, tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, bilirkişi ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: İfade edilen nedenler ve gerekçelendirilen hususlarla, mirasbırakan xxx’in terekesindeki mal varlığının tespitinin TMK md.589 hükmü gereğince tespitine karar verilmesi yönünde karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Avuvak Adı ve Soyadı

İmza

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.