• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, sözleşme tarafları arasında sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülükleri düzenleyen, borç ve yükümlülüklerden doğan ihtilafların çözümü için hükümler koyan hukuk dalıdır. Bir başka ifade ile sözleşmeye taraf olan kişilerin, aralarında mutabık kaldığı ve şartlarına uymakla borçlu olduğu hukuki işlemleri tanzim eder. Sözleşme tarafları arasındaki borçları ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları esas alan, düzenleyen Borçlar Hukuku’na temel teşkil eder. Sözleşmeler Hukuku ile; gerçek veya tüzel kişilerin ticari uyuşmazlıkları, alacakların tahsili, haksız kazanç ve yolsuz zenginleşme gibi sair konular, Sözleşmeler Hukuku’nun düzenleme alanları arasındadır.

Türk Borçlar Kanunu ile sözleşmelere hakim olan temel ilkere ifade edilmiştir. Türk Hukuk Sisteminde, başta Türk Borçlar Kanunu ve sair kanunlar olmak üzere Sözleşme Hukuku kapsamında izh edilen sözleşmeler, özelliklerine ve koşullarına göre farklı sınıflara ayrılmıştır. Sözleşmeler Hukuku kapsamında en sık kullanılan sözleşmeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kefalet Sözleşmesi,
 • Hisse Devir Sözleşmesi,
 • Ariyet Sözleşmesi,
 • Şirket Sözleşmesi,
 • Bağışlama Sözleşmesi,
 • Devre Mülk Sözleşmesi,
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,
 • Kira Sözleşmesi,
 • Satım Sözleşmesi,
 • Evlilik Sözleşmesi.

Kişiler, gerek iş gerekse sosyal hayatında çeşitli gerekçeler nedeniyle farklı konularda sözleşmelerde bulunmaktadır. Sözleşmeler sonucunda taraflar hak sahibi olurken bir yandan da borç altına girer. Sözleşmeler nedeniyle tarafların ihtilafa düşmesi, uyuşmazlık yaşaması son derece olasıdır. Bu tür durumlarda mevcut uyuşmazlığın hukuki yollardan çözümlenmesi veya sözleşmenin feshi gibi haller meydana gelir ki işte bu noktada Sözleşmeler Hukuku hükümlerine göre hareket edilir.

Sözleşmeler Hukuku, sözleşme taraflarının imzaladıkları sözleşmelere bağlı kalmalarını ve taraflardan herhangi birisinin haksızlığa maruz kalması halinde hak kaybı yaşanmamasını sağlar. Haksızlığa uğradığını iddia eden taraf, sözleşmeye dayanarak yaşadığı mağduriyetin tazmin edilmesini talep etme hakkını haizdir. Bu itibarla Sözleşmeler Hukuku; sözleşme taraflarının haklarını koruma altına alan ve herhangi bir haksızlık yaşanmasına mani olan düzenlemeleri ihtiva eder.

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşmeler Hukuku avukatı, Sözleşmeler Hukuku’na ve ilgili mevzuata hakim olan bu alanda uzmanlaşmış avukatlara uygulamada verilen isimdir. Sözleşme hukuku avukatı; sözleşme hazırlama, yorumlama, tazmin etme hususunda güçlü bir birikimi sahip deneyimli avukattır. Sözleşmeler Hukuku’na hakim olan ilkelerden biri olan sözleşme özgürlüğü gereğince taraflar hukuka uygun herhangi bir konuda sözleşme yapabilirler. Taraflar, sözleşme hazırlarken kendileri için aleyhte sonuç teşkil edecek bir hükme imza atabilir veya lehte sonuç verecek bir düzenlemeyi sözleşmede es geçebilir. Bu tür durumlar ise şühesiz, tarafların gelecekte hak kaybı yaşanmasına neden olur.

Sözleşme nedeniyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması, yanlış hazırlanan bir sözleşme nedeniyle telafisi güç durumlarla baş başa kalınmaması adına deneyimli bir sözleşmeler hukuku avukatından yardım alınması, tarafların lehine sonuç teşkil edecektir. İstanbul sözleşmeler hukuku avukatı, kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere, hukuki açıdan muntazam bir sözleşme hazırlayabilir veya daha önce hazırlanmış bir sözleşmenin en doğru şekilde düzenlenmesini sağlayabilir.

Deneyimli Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Deneyimli Sözleşmeler Hukuku avukatı, sözleşme tarafları arasında gerçekleştirilen yazılı anlaşmaların oluşturulması safhasında gerekli danışmanlık hizmetini verirken, sözleşme koşullarında meydana gelen ihtilafların çözümü hususunda da hukuki yardım sağlar. Sözleşmelerin niteliği ve muhteviyatının oldukça geniş olması sebebiyle İstanbul sözleşmeler hukuku avukatı, hukukun tüm alt alanlarına hakim ve bu alanlarda hukuki müktesebatı haiz olmalıdır. Deneyimli Sözleşmeler Hukuku avukatı, bir sözleşme metninin hazırlanması ile birlikte hukuki görevine başlar ve hazırlanan sözleşme koşullarının uygulanmasını takip eder. Sözleşmeden doğan çekişmelerin yargı yoluyla çözümlenmesi aşamasında da hukuki yardım sunduğu kişinin yasal haklarını en etkin şekilde işletir.

İstanbul Sözleşmeler Hukuku Avukatı

İstanbul Sözleşmeler Hukuuku avukatı tarafından verilen hukuki danışmanlık sayesinde kişi, sözleşme nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçer. Deneyimli avukat tarafından hazırlanacak sözleşme veya hazırlanmış sözleşmenin tanzim edilmesi ile birlikte tarafların hak ve borçları garanti altına alınmış olur. Bu sayede, gelecekte meydana gelmesi olası uyuşmazlıklarda tarafların mağduriyet yaşamasına mani olunur.

İstanbul Sözleşmeler Hukuku Avukatı Ücretleri

Sözleşme avukatı temelde; hukuki açıdan noksansınz bir sözleşmenin hazırlanması, daha önce hazırlanan sözleşmenin hukuka uygun şekilde düzenlenmesi, sözleşme taraflarının yasal haklarının teminat altına alınması ve sözleşmeye tezat durumlara karşın hukuki süren başlatılması ve takip edilmesi görevlerini ifa eder. Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku ve daha birçok üst çatı hukuk dalı ile yakından ilişki olan Sözleşmeler Hukuku, hukukun tüm alt dallarına hakim ve deneyimli avukat nezaretinde ilerlenmesi gereken hukuk dalıdır. İstanbul Sözleşmeler Hukuku Avukatı uygulamada en çok, aşağıda ifade edilen işlem ve davalara vekalet eder:

 • Kira Sözleşmesi Davaları,
 • İş Sözleşmesi Davaları,
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi Davaları,
 • Sigorta Sözleşmesi Davaları,
 • Telif Hakkı Sözleşmesi Davaları,
 • Mimarlık Sözleşmesi Davaları,
 • Gayrimenkul Sözleşmesi Davaları,
 • Danışmanlık Sözleşmesi Davaları,
 • Ticari Mal Alış ve Satış Sözleşmesi Davaları,
 • Lisans Sözleşmesi Davaları,
 • Ortaklık Sözleşmesi Davaları,
 • Hizmet Sözleşmesi Davaları,
 • Hisse Devir Sözleşmesi Davaları.