• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

İş Hukuku

İş Hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini tanzim eden hukuk dalıdır. İş Hukuku, sadece hizmet sözleşmesinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü altında bulunan kişi ilişkilerine konu alır. Bir diğer ifade ile bu yükümlülükten doğan işçi, işveren ve bu kişilerin devlet ile olan ilişkilerinin tanzim edilmesi gayesiyle oluşturulan hukuki kuralları ihtiva eden, inceleyen hukuk dalıdır. Temelde iki ayrımda incelenen iş hukuku; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki başlığa ayrılır. Toplu iş hukuku ise sendikalar hukuku, toplu iş hukuku ve grev – lokavt olmak üzere üç ayrımda incelenir. İş hukuku düzenlemelerinden kimlerin sorumlu olacağı, bu düzenlemelere kimlerin dahil olacağı da iş ilişkisinin tarafları ile belirlenir. Bu itibarla; işçi, işveren, işveren vekili ve alt işveren kavramlarını bilmek gerekir.

 • İşçi: İş Kanunu, bir iş akdine dayanarak çalışan gerçek kişileri işçi olarak tanımlar. Bir kişinin işçi sıfatını haiz olabilmesi için yalnızca bir işverene ait işverinde çalışıyor olması yeterli değildir. Bununla birlikte iş akdinin yaş, ehliyet ve sair hususlardan geçerli olması şarttır.
 • İşveren: Bir iş akdine dayanmak suretiyle işçi çalıştıran kişiye işveren denir. İşveren, yalnızca bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir.
 • İşveren Vekili: İşveren vekili, İş Kanunu md.2’de düzenleme altına alınmış olup işveren adına hareket eden ve işyerinin, işin yönetilmesinde görevli bulunan kişiye denir.
 • Alt İşveren: Bir işverenden, işyerinde gerçekleştirilen hizmet ya da mal üretimine dair yardımcı işlerde yahut esas işin bir kısmında işletmenin ve işin gereği uzmanlık gerektiren işerde iş alan ve söz konusu iş için görevli kıldığı işçilerini yalnızca bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişiye denir.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara vekalet ve danışmanlık hizmeti sunan avukatlar, iş hukuku avukatı olarak isimlendirilir. İş hukuku avukatı, müvekkilinin yasal çerçevede hak kaybına uğramaması hukuki faaliyetlerini en etkin biçimde sürdürür. İş Kanunu kapsamında işçi ve işveren arasında yaşanabilecek birçok ihtilaf bulunur. İş hukuku avukatı, söz konusu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde etkin bir rol alır. Bu kapsamda, iş hukuku avukatınca sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kıdem ve ihbar tazminatı alacak davalarının takibi,
 • İşe iade davasının takibi,
 • Haklı gerekçe ile fesih yapılabilmesi adına istifanın hukuki zeminde gerçekleşmesi işlemleri,
 • Ücret alacağı davasının takibi,
 • Grev ve lokavta dair ihtilafların çözümlenmesi,
 • İş akdinin işçi ya da işveren aleyhine hüküm teşkil etmemesi adına tanzim edilmesi,
 • Fazla mesai alacaklarına ilişkin gereken prosedürün işletilmesi,
 • İş kazasıı nedeniyle açılacak tazminat ve sair davaların takibi,
 • İşverene ya da işçiye çekilmesi gerekli ihbar ve ihtarların süresi içerisinde ve hukuka uygun şekilde iletilmesi işlemleri,
 • Kötü niyet tazminatı ve sendikal tazminat davalarının takibi,
 • Zorunlu arabuluculuk faaliyeti,

Olmak üzere işçi ve işverenin iş akdinden doğan her türlü ihtilafa karşın temsil ve hukuki danışmanlık hizmetinde bulunur.

Deneyimli İş Hukuku Avukatı

Deneyimli iş hukuku avukatı, yalnızca davalara vekalet hizmeti değil aynı zamanda hukuki danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. İstanbul iş hukuku avukatından alınan hukuki danışmanlık hizmeti genellikle şirketler tarafından talep edilmektedir. Zira bir şirket için en mühim husus, ticari faaliyetlerinin hukuki açıdan herhangi bir problem teşkil etmemesi ve bu sayede pratik bir biçimde ilerlemesidir. İş yaşamında; bir kişi, firma veya işletme için sürdürülen faaliyetlerin muhakkak hukuki anlamda geçerli ve aleyhte netice doğurmayacak nitelikte olması elzemdir. Bu noktada ise deneyimli iş hukuku avukatının hukuki müktesebatından istifade edilmesi önem taşır.

İstanbul İş Hukuku Avukatı

İş hukukundan doğan davalarda kişilerin avukat tutma mecburiyeti bulunmaz. Fakat uygulamada görüldüğü üzere, profesyonel bir yardım almaksızın yürütülen işlemler gerek yasal sürelere uyulmaması gerekse hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle taraflara ciddi hak kayıpları yaşatmaktadır.

İstanbul İş Avukatı Ücretleri

İş Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda dava ücreti belirlenirken işçi veya işveren ile avukat, sözleşme serbestisi gereğince diledikleri miktarda mutabık kalabilirler. Ancak bu serbestliğe getirilen tek bir sınırlama bulunur ki bu sınırlama; baro tarafından her yıl güncellenerek yayınlanan asgari ücret tarifesidir. Avukat ile kişi, avukatlık ücretini tayin ederken söz konusu tarifede öngörülen miktarın altında bir miktar üzerinde anlaşma sağlayamaz. İstanbul iş hukuku avukatının talep edeceği ücret; iş hukuku uyuşmazlığının avukata getireceği iş yükü, somut olayın özellikleri ve temas ettiği başkaca uyuşmazlıklar gibi hususlar değerlendirilerek ifade edilecektir. Bu itibarla ücretlendirmenin, avukat ile iletişim kurmadan kesin bir tutar şeklinde ifade edilmesi mümkün değildir.