• info@esen.av.tr

  E-Posta Adresi

 • +90 216 606 37 34

  Telefon

İdare Hukuku

İdare Hukuku, temel esas ve ilkelerini anayasadan alır. İdare Hukuku düzenlemeleri ile idarenin faaliyet ve örgütlenmesine dair kurallar hüküm altına alınmıştır. Oldukça genç bir hukuk dalı olan idare hukuku tedvin edilmemiş niteliktedir. 1789 Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan idare hukuku, içtihatlar üzerine temellendirilmiiştir. İdare hukukunda esas düşünce “kamu yararı”dır. İdare hukukundan doğan ihtilafların çözümü ise idari yargı eliyle gerçekleştirilir. İdare hukuku, oldukça kapsamlı ve birçok hukuk dalı ile yakından ilişkili girift bir hukuk dalıdır. Kendi içinde birkaç farklı alt başlıkta incelenen idare hukuku, alt dalları itibariyle şu şekildedir:

 • Regülasyon,
 • İmar Hukuku,
 • İhale Hukuku,
 • İdari Yaptırımlar,
 • Statü (Memur) Hukuku,
 • İdari Yargılama Usulü,
 • İdari Sözleşmeler Hukuku.

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı, adından da anlaşılacağı üzere idare hukuku alanında uzmanlaşmış, idare hukukundan doğan ihtilafların yargı yoluya çözüme kavuşturulması sürecine hakim uzmanlardır. İdare hukuku avukatı; kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda görev alabileceği gibi aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile şirketler arasında meydana gelen ihtilaflarda da görev alır.

Yetkin ve deneyim sahibi bir idare hukuku avukatı, kişi ile devlet kurum ve kuruluşları arasında yaşanan uyuşmazlıklarda, mevcut problemin hukuki çözüm yollarının işletilmesi suretiyle tamamlanmasında önemli bir rol üstlenir. Uygulamada, idare hukuku avukatı tarafından vekillik hizmeti verilen davalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • İdarenin tazminat ödemesi talepli davalar,
 • İdari işlemlerin iptali davaları,
 • İdari para cezasına itiraz işlemleri veya iptal davaları,
 • Kamulaştırmadan doğan davalar,
 • Memur ve öğrencilerle ilgili davalar,

Şeklinde sıralanabilir.

Deneyimli İdare Hukuku Avukatı

Deneyimli idare hukuku avukatı ile iletişime geçmek ve kendisinden hukuki yardım almak, kişinin müspet neticeyi kısa zamanda elde etmesi adına son derece önemlidir. Bir idare hukuku avukatından hukuki danışmanlık almanın birçok yararı bulunur. Kişi, hukuki danışmanlık almak suretiyle öncelikle mevcut durumunun idare hukuku kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini öğrenir. Bu husus önemlidir zira uygulamada kişiler, yaşadıkları olayları kendi bilgi birikimleri ile yorumlamakta ve bu nedenle hatalı veya ihmali işlemler yapmaktadır. Bu tür işlemler nedeniyle çoğu zaman telafisi güç hak ve menfaat kayıpları yaşanmaktadır. Bu itibarla, yaşanan herhangi bir hukuki problemde, deneyimli bir avukattan yardım almak, sürecin başlangıcından itibaren gereken işlemlerin ivediyetle gerçekleştirilmesi ve arzu edilen sonuca ulaşılması adına önemlidir.

İstanbul İdare Hukuku Avukatı

İdarece gerçekleşştirilen işlemler, hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı için aksi ispat edilene kadar hukuka uygun kabul edilir. Bu itibarla, uygulamada idarenin tesis ettiği ancak hukuka aykırı işlemlere karşı kişilerin hukuki yolları işletmemesi ve bu nedenle işlemlerin hukuka uygun kabul edilmesi sıkça rastlanan durumlardandır. İdarece gerçekleştirilen bu tür hukuka aykırıı işlemlerde hak kaybı yaşanmaması adına söz konusu idari işleme karşı idari yargıda dava açılması gerekir. İdari yargı eliyle yürütülen davalarda görev alan avukatlara ise idare hukuku avukatı denir. İstanbul idare hukuku avukatı, idare hukukunna hakim ve uzman avukatlar olduğu için tüm dava ve işlemlerde gereken hukuki desteği sağlamak suretiyle arzu edilen neticenin elde edilmesi için çalışır.

İstanbul İdare Avukatı Ücretleri

İdarenin kamu gücü ayrıcalığına sahip olması, tarafı olduğu sözleşmelerde, hukuki işlem ve fiillerde diğer tarafa üstün olmasına neden olur. Bu itibarla idare karşısında görece güçsüz konumda bulunan kimselerin, idare hukuku noktasında ehliyet ve liyakat sahibi bir avukat aracılığıyla temsil olunması son derece mühimdir. Bu nedenle kişiler, idareye karşı tarafı olduğu bir işlem yahut idare mahkemesi davasında en iyi şekilde temsil olunmak için idare hukuku avukatına vekalet verir. İstanbul idare hukuku avukatı da, kişilere sunağacağı bilgi ve birikimi karşısında bir fiyatlandırma uygular. Avukatın talep edeceği ücret, müvekkiline adına sağlayacağı hukuki yardımı temsil eder.

İstanbul idare avukatı, müvekkilinden talep edeceği vekalet ücretini, somt olayın özelliklerini ve kendisine getireceği iş yükünü gözeterek belirler. Kişi ile avukat arasında serbestçe tayin edilecek vekalet ücretine etki eden birçok parametre bulunduğu için vekalet ücretleri hakkında net bir miktar ifade etmek mümkün değildir. Ücret hakkında takribi bir fikir sahibi olmak için avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen miktarlara bakmak yararlı olacaktır. Fakat, asgari ücret tarifesinde ifade edilen miktarların asgari ücretler olduğu unutulmamalıdır.