• info@esen.av.tr

    E-Posta Adresi

  • +90 216 606 37 34

    Telefon

Kamulaştırmada Uzlaşma

Kamulaştırmada Uzlaşma

Kamulaştırmada uzlaşma, idarece kamulaştırılmak istenen taşınmaz adına mahkemeye başvurulmadan öce, taşınmaz sahibi ile satın alma usulüne göre bir uzlaşıya varılmasıdır. Kamulaştırma sürecinin pratik ve hızlı biçimde tamamlanması amacıyla, yasada kamulaştırmanın şartı olarak hüküm altına alınan uzlaşma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu md.8’de düzenlenmiştir. Kamulaştırılmak istenen taşınmazın maliki ile idare, uzlaşma sağlayamadığı takdirde idare mahkemesine başvurularak taşınmaz beden tespiti ve idare adına tescili talep edilir.

Kamulaştırmada Uzlaşma Şartı

Kamulaştırma Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikle beraber kamulaştırma sürecinin daha hızlı ve pratik ilerlemesi maksadı ile kamulaştırmada uzlaşma prosedürüne gidilmesi, kamulaştırmanın bir koşulu olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme neticesinde idare, kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz adına mahkemeye müracaat etmezden önce uzlaştırma prosedürüne gidilmesi ve dolayısıyla malik ile uzlaşma sağlanması gerekir. İdare ve malik, satın alma usulüne göre bir mutabakat sağlayamadığı takdirde idare, dava açmak suretiyle kamulaştırma sürecine devam eder.

Kamulaştırmada Uzlaşma Prosedürü Nasıl İşler?

İdarenin mahkemeye müracaat öncesinde malik ile idarenin, satın alma usulüne göre mutabık kalmasını ifade eden kamulaştırma, kamulaştırma işlemlerinin birikmesi ve zaman almasını önlemek maksadıyla tanzim edilmiştir. Kamulaştırma Kanunu ile ifade edildiği üzere idarenin, kamulaştırmaya konu taşınmaz adına gerçekleştireceği işlemlerde öncelikle satın alma usulünü işletmesi uygulaması gerekir. Kamulaştırma kararının alınmasını takiben idare, çatısı altında bir ya da birden fazla takdir komisyonu oluşturur. Söz konusu komisyon, en az 3 kişiden oluşur ve ilgili taşınmazın bedelini tespit maksadıyla toplanır.

İdarece oluşturulan takdir komisyonunun yanı sıra, öngörülen bedel üzerinden pazarlık usulü ile satın alma ve trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve neticeye kavuşturulması için idare bünyesinden en az 3 kişiden oluşan uzlaşma komisyonu görevli kılınır. Bu safhadan sonra, taşınmazın sahibine davet gönderilmesi ile uzlaşma işlemlerinde devam edilir.

Kamulaştırmada Uzlaşmaya Davet Süreci

İdare tarafından kamulaştırmak istenilen taşınmazın sahibine, ilgili taşınmazın ya da irtifak haklarının değeri peşin yahut taksitle ödenmek suretiyle, pazarlıkla satın alma yolu ile veya idareye ait bir başka taşınmaz ile trampa yoluyla devralmak istediğini ifade eder. Taşınmaz malikine yapılan bildirim, uzlaşmaya davet olarak isimlendirilir. İlgili bildirimde, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen tahmini değer bulunmaz.

İdarece yapılan bildirim, taşınmaz sahibi ya da yetkili temsilcisine iletilir. Malik yahut yetkili temsilci, bildirimin yapılmasını takip eden 15 gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmazı, öngörülen usullerden herhangi birine göre satma talebi ile idareye müracaat edebilir. Taşınmaz sahibi tarafından idareye yapılan müracaat, pazarlık usulüne ilişkin bir anlaşma ihtiva ediyorsa komisyon tarafından tespit edilen bir takvimde pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilir.

Belirlenen bedeli aşmamak şartı ile, herhangi bir devir tutarı üzerinde uzlaşma sağlandıysa yahut idare adına kayıtlı bir başka taşınmazla trampa yoluna gidilmesi üzerine bir anlama yapıldı ise, bu konuyu ihtiva eden bir anlaşma tutanağı hazırlanır. Taşınmaza dair bilgiler ve anlaşılan kamulaştırma bedeli, anlaşma tutanağında yer alır. Tutanak, kamulaştırmaya konu taşınmazın sahibi ve idarece görevli kılınan uzlaştırma komisyon üyeleri tarafından imza altına alınır.

Anlaşma tutanağı hazırlandığı andan itibaren en geç kırk beş gün süre ile tutanakta belirtilen ve anlaşılan kamulaştırma bedeli hazır duruma getirilir. İdare, taşınmazın malikinden, taşınmaza ilişkin tapuda ferağ vermesini talep eder ve kamulaştırma miktarını ödemeye hazır olduğunu mal sahibine bildirir. Tapuda işlemlerin yapılacağı tarih de bildirimde belirtilir. Ferağ işlemlerinin tapuda tamamlanmasından sonra mal sahibine ya da temsilcisine kamulaştırma bedeli teslim edilir.

Uzlaşma komisyonu ve taşınmaz maliki arasında gerçekleşen görüşmeler herhangi bir neticeye bağlanmaz yahut uzlaşı sağlanmasına karşın tapuda ferağ işlemleri tamamlanmazsa kamulaştırmada uzlaşma prosedürü tamamlanmamış olur. Bu takdirde idare, mahkemeye müracaat etmek ve dava açmak suretiyle taşınmazın bedel tespitini ve idare adını tescilini talep eder.

Taşınmaz sahibi yahut temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek ferağ işlemlerinin ardından idare, anlaşılan bedeli öder ve kamulaştırmada uzlaşma tamamlanır. Taşınmaz maliki, söz konusu bedeli az bulabilir ve bedelin artırılması talepli dava açabilir. Fakat, bu hususta hak kaybı yaşanmaması adına sürecin avukat nezaretinde yürütülmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

 

Bilgi & İletişim:

Telefon | WhatsApp 0 216 606 37 37
Adres Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:6/3 Kadıköy/İstanbul
E – Posta info@esen.av.tr

Yorum Yap

Your email address will not be published.